Om Sveriges officiella statistik

Naturvårdsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik när det gäller miljö inom områdena avfall, miljötillståndet, utsläpp (till vatten och luft) samt Miljöbalkens tillämpning. Naturvårdsverket publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Naturvårdsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området Miljö avseende avfall, miljötillstånd, utsläpp (till vatten och luft) samt miljöbalkens tillämpning.

Som statistikansvarig myndighet är Naturvårdsverket bland annat ansvarig för att

  • statistiken är objektiv
  • statistiken dokumenteras
  • statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen för Sveriges officiella statistik.

sos_farg_sve.png

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Samordning av Sveriges officiella statistik (SCB:s webbplats)

När publiceras statistiken? (SCB:s webbplats)

Naturvårdsverkets officiella statistik

I lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) anges att officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Indelningen av den officiella statistiken utgår från förordningen om officiell statistik (SFS 2001:100).

Naturvårdsverket har beslutat följande om den officiella statistiken inom verkets statistikområden:

  • Den ska vara begränsad till omfånget och utgöras av få generella mått med allmänt intresse inom varje program- och statistikområde. Urvalet ska vara resultatorienterat och långsiktigt. ”Hållbarheten” hos den officiella statistiken ska vara längre än en generation.
  • Den kan vara en del av miljömålsuppföljningen, men behöver inte vara det.
  • Den utgörs av sammanställd information.
  • Den kan vara en del av den internationella rapporteringen, men behöver inte vara det.
  • Den ska publiceras med bestämd frekvens och i de flesta fall gälla Sverige som helhet. Beslut om frekvens och regional nedbrytning fattas för varje indikator.

Den officiella statistiken är alltid tillgänglig via webben. En rapport kan innehålla både officiell och annan statistik. Vi publicerar statistiken i görligaste mån tillsammans med analyser av miljöutvecklingen.

Officiell statistik

Avfall

Miljötillstånd

Luft

Kust och hav

Sötvatten

Hälsa

För närvarande publicerar vi ingen officiell statistik inom detta område.

Skog

För miljötillståndet i skog tar Naturvårdsverket för närvarande inte fram någon officiell statistik. Vi hänvisar till statistik som produceras av Skogsstyrelsen, SLU och SCB.

Skyddad natur

Utsläpp

Vatten

Luft

Klimat

Miljöbalkens tillämpning

För närvarande publicerar vi ingen officiell statistik inom detta område.