Ammoniak, utsläpp till luft

Jordbruket svarar för den största delen av ammoniakutsläpp till luft i Sverige.

   Utsläppen av ammoniak (NH3) till luft var 51 tusen ton 2021. Det är drygt 15 procent lägre än 1990. Utsläppen år 2021 minskade med cirka 2 procent jämfört med året innan.

   Ammoniak bidrar till bland annat försurning, övergödning och bildar hälsoskadliga partiklar. Utsläpp av NH3 till luft uppstår framför allt vid hantering och spridning av stallgödsel samt användning av mineralgödsel inom jordbruket, men kan även bildas som en biprodukt i katalysatorer hos fordon och även vid bränsleförbränning och olika processer inom industrin.

   Jordbruket är den dominerande källan till NH3-utsläpp

   I Sverige stod jordbruket år 2021 för nästan 90 procent av NH3-utsläppen till luft och resten kom bland annat från avfallssektorn, industrin och transporter. Hur stora utsläppen blir inom jordbruket avgörs till exempel av antalet djur, hur gödseln lagras, sprids, lagringstid samt användning av mineralgödsel som innehåller kväve. Inom jordbruket svarade lagring och spridning av stallgödsel på åkermark för cirka 70 procent av NH3-utsläpp år 2021.

   De aggregerade NH3-utsläppen från jordbruket var nästan 16 procent lägre år 2021 jämfört med 1990. Minskningen beror framför allt på att antalet mjölkkor och svin minskat under perioden samt att lagring av gödsel och produktionen inom jordbruket har förbättrats. Ammoniakavgång till luft sker även från betesdjurens gödsel som stod för 8 procent av de totala utsläppen från jordbruket år 2021 och utsläppen har legat nästan stilla sedan 1990. En ökad import av till exempel mjölk och mejeri- och köttprodukter medför att en ökande andel av utsläppen sker i andra länder.

   Användning av mineralgödsel som innehåller kväve inom jordbruket stod för drygt 9 procent av NH3-utsläpp år 2021. Det har minskat med cirka 23 procent sedan 1990 till följd av minskad försäljning och användning av mineralgödsel.

   Industrin och inrikes transporter svarade för cirka 3 procent vardera av de totala utsläppen år 2021. Pappers- och massaindustrin samt bensinbilar utrustade med katalytiska avgasrening är de dominerande källorna för NH3-utsläpp.

   Utsläpp från avfallssektorn stod för mindre än 4 procent av de totala utsläppen år 2021 och kommer framför allt från biologisk behandling av fast avfall samt mekanisk avvattning av rötslam och utsläppstrenden är ökande.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer