Ammoniak, utsläpp till luft

Jordbruket svarar för den största delen av ammoniakutsläpp till luft i Sverige.

   Utsläppen av ammoniak (NH3) till luft i Sverige var cirka 53 tusen ton 2020. Det är cirka 12 procent lägre än 1990. Utsläppen år 2020 ökade något jämfört med året innan. 

   Ammoniak bidrar till bland annat försurning, övergödning och bildar hälsoskadliga partiklar. Utsläpp av NH3 till luft uppstår framför allt vid hantering och spridning av stallgödsel samt användning av mineralgödsel inom jordbruket, men kan även bildas som en biprodukt i katalysatorer hos fordon och även vid bränsleförbränning.

   Jordbruket är den dominerande källan till utsläpp

   I Sverige stod jordbruket år 2020 för nästan 88 procent av NH3-utsläppen till luft och resten kom bland annat från industrin, transport och avfallssektorn. Hur stora utsläppen blir inom jordbruket avgörs till exempel av antalet djur, hur gödseln lagras och sprids och lagringstid samt användning av mineralgödsel som innehåller kväve. De aggregerade NH3-utsläppen från jordbruket var cirka 14 procent lägre år 2020 jämfört med 1990. En ökad import av till exempel mjölk- och köttprodukter medför att en ökande andel av utsläppen sker i andra länder.

   Inom jordbruket svarade lagring och spridning av stallgödsel på åkermark för 68 procent av NH3-utsläppen år 2020. Utsläppen från sektorn är nästan 14 procent lägre jämfört med 1990. Minskningen beror framför allt på att antalet mjölkkor och svin minskat under perioden samt att lagring av gödsel och produktionen inom jordbruket har förbättrats.

   Användning av mineralgödsel som innehåller kväve inom jordbruket stod för drygt 9 procent av NH3-utsläppen år 2020. Det har minskat med cirka 17 procent sedan 1990 till följd av minskad användning. Ammoniakavgång till luft sker även från betesdjurens gödsel som stod för cirka 8 procent av de totala utsläppen från jordbruket år 2020. Det har legat nästan stilla sedan 1990.

   Industrin och inrikes transporter svarade för drygt 5 respektive 2 procent av de totala utsläppen år 2020. Pappers- och massaindustrin samt bensinbilar utrustade med katalytiska avgasrening är de dominerande källorna för NH3-utsläpp.

   Utsläpp från avfallssektorn stod för cirka 3 procent av de totala utsläppen år 2020 som kommer framför allt från biologisk behandling av fast avfall samt mekanisk avvattning av rötslam och utsläppstrenden är ökande.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer