Om officiell statistik

Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om miljömässiga förhållanden i, och hänförliga till, Sverige – inom både det svenska och det europeiska statistiksystemet.

Naturvårdsverket ansvarar för statistikområdena utsläpp, avfall, miljötillstånd och miljöbalkens tillämpning. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik – och lämnar underlag om skyddad natur och skyddad skog till SCB:s officiella statistik inom statistikområdet markanvändning.

Den officiella statistiken regleras i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, samt i rättsakter på EU-nivå. Lagen säger att officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning – och vara objektiv och allmänt tillgänglig. I förordningen fördelar regeringen ansvar för olika statistikområden till 29 myndigheter.

Statistiska centralbyrån (SCB) har ett samordningsansvar för systemet för officiell statistik och är Sveriges kontaktpunkt mot Eurostat, EU:s statistikorgan.

Som statistikansvarig myndighet är Naturvårdsverket bland annat ansvarig för att statistiken

  • följer EU-gemensamma kvalitetskriterier
  • i första hand produceras baserat på data som redan finns inom den offentliga förvaltningen
  • är kvalitetsdeklarerad och avgiftsfritt tillgänglig i elektronisk form
  • när den tillgängliggörs för användning är försedd med beteckningen (eller symbolen för) Sveriges officiella statistik.
sveriges-officiella-statistik-logotyp.png

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas för vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Samordning av Sveriges officiella statistik (SCB:s webbplats)

När publiceras statistiken? (SCB:s webbplats)

Statistikområde avfall

Statistikområde miljötillstånd

Luftkvalitet

Kust och hav

Sötvatten

Hälsa

Statistikområde utsläpp

Utsläpp till vatten

Utsläpp till luft

Statistikområde miljöbalkens tillämpning

För närvarande publicerar vi ingen officiell statistik inom detta område.

Naturvårdsverkets uppgiftslämnande till officiell statistik

Naturvårdsverket lämnar underlag om skyddad natur och skyddad skog till SCB:s officiella statistik inom området markanvändning.

Skyddad natur på SCB:s webbplats

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark på SCB:s webbplats