Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, från exporterande företag

Hela 72 procent av växthusgasutsläppen från Sveriges export uppstår i andra länder. Det beror på att de varor vi exporterar ofta består av delar som tillverkats utomlands.

   Större delen av exporterande företags utsläpp sker i andra länder

   Utsläppen från svensk export uppgick till 62 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020, varav 72 procent sker i andra länder.

   Utsläpp från total slutlig användning 2020

   Exportvaror kräver import

   Klimatpåverkan från exporterande företag omfattar både utsläpp i Sverige och i andra länder då Sveriges exporterande företag behöver importera insatsvaror (exempelvis råvaror, transporttjänster och halvfabrikat) för att kunna producera sina varor och tjänster. Exempel på insatsvaror är däck till produktionen av bilar, trä till produktionen av möbler eller kretskort till produktionen av datorer.

   Läs mer om konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

   Majoriteten av utsläppen som kommer från Sveriges export kan kopplas till importerade insatsvaror (72 procent) och resterande (28 procent) kommer från produktion i Sverige.

   Utsläpp kan beräknas på flera olika sätt

   Den konsumtionsbaserade beräkningsmetoden utgör ett av tre olika sätt att beräkna utsläpp av växthusgaser. Resultaten skiljer sig åt beroende på vilken metodik som används.

   De konsumtionsbaserade utsläppen är i absoluta tal relativt osäkra i jämförelse med de territoriella utsläppen. Skattningen av konsumtionsutsläppen blir också mer osäker när de bryts ner på en mer detaljerad nivå, speciellt för utsläpp i utlandet. Du kan läsa mer om detta och om metoden för konsumtionsbaserade utsläpp under fliken Om data och metod.

   Här kan du läsa mer om varför utsläpp beräknas på olika sätt och varför konsumtionsbaserade utsläpp är ett värdefullt kompletterande perspektiv:

   Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Statistikmyndigheten SCB