Arbetsmaskiner, utsläpp av växthusgaser

Utsläppen från arbetsmaskiner har varierat under de senaste decennierna, men åtgärder krävs för minskningar framöver.

   Arbetsmaskiner utgörs av bränsledriva arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används bland annat för bygge och underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske.

   Utsläppen från arbetsmaskiner har ökat med knappt tio procent jämfört med år 1990. Arbetsmaskiner står  för cirka sex procent av Sveriges totala utsläpp och 17 procent av de totala transportutsläppen.

   Osäkerheter bakom utsläppsberäkningen för arbetsmaskiner

   Beräkningen av utsläpp från arbetsmaskiner är än så länge helt modellbaserad, vilket genom osäkra data medför osäkerheter i beräkningen. Dessa osäkerheter rör bland annat fördelningen av arbetsmaskiner mellan olika sektorer, bränsleanvändning och utsläpp samt eventuell inblandning av biobränslen.

   Arbete med att förbättra modellen och minska osäkerheterna sker kontinuerligt och därmed kan utsläppsberäkningen för ett visst år justeras i efterhand.

   Störst utsläpp från arbetsmaskiner inom industri- och byggsektorn (inklusive vägarbeten)

   Arbetsmaskiner som används inom industri- och byggsektorn (inkl. vägarbeten) ger upphov till ungefär 41 procent av sektorns utsläpp. Utsläppen har ökat med 42 procent sedan 1990, vilket motsvarar en ökning med ungefär 400 tusenton koldioxidekvivalenter.

   Inom många delar av industri och byggsektorn (inklusive vägarbeten) används stora och energikrävande arbetsmaskiner som hjullastare, truckar och olika typer av grävmaskiner med hög motoreffekt, vilket påverkar utsläppen.

   Efter arbetsmaskiner inom industri, bygg och anläggning sker störst utsläpp från arbetsmaskiner inom:

   • jordbruket (16 procent)
   • följt av skogsbruket (14 procent).

   Inom dessa verksamhetsområden har utsläppen från arbetsmaskinerna minskat något jämfört med utsläppsnivåerna år 1990.

   Främst utsläpp av koldioxid men även andra utsläpp till luft

   Växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner består till största delen av koldioxid, men även andra utsläpp till luft uppkommer. Arbetsmaskiner står exempelvis för 13 procent av utsläppen av kväveoxider. Utsläppen har minskat sedan 1990 men inte i samma utsträckning som de totala utsläppen.

   Utsläppen av små partiklar uppvisar samma mönster, en minskning sedan 1990, men minskningen är långsammare än den totala minskningen.

   Arbetsmaskiner inom industri, bygg och anläggning ger det största bidraget till utsläppen av kväveoxider och små partiklar, sedan 1990 har kväveoxiderna minskat med cirka 37 procent.

   Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (NMVOC) från arbetsmaskiner var 30 procent lägre 2019 jämfört med 1990. Från 2008 har utsläppen varit nedåtgående.

   Ny statistik publiceras 17 december 2021

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 17 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket