Arbetsmaskiner, utsläpp av växthusgaser

Utsläppen från arbetsmaskiner har varierat under de senaste decennierna, men med en minskande trend över tid. Åtgärder krävs för ytterligare minskningar framöver.

   Arbetsmaskiner utgörs av bränsledriva arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används bland annat för bygge och underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske. Utsläppen från arbetsmaskiner står idag för cirka sju procent av Sveriges totala utsläpp.

   Osäkerheter bakom utsläppsberäkningar för arbetsmaskiner 

   Beräkningen av utsläpp från arbetsmaskiner är än så länge helt modellbaserad, vilket genom relativt osäkra och begränsade data medför osäkerheter i resultaten. Dessa osäkerheter rör bland annat uppsättningen av aktiva arbetsmaskiner, drifttiden för dessa och fördelning av maskiner mellan olika sektorer. Bränsleanvändning och utsläpp följer delvis av ovanstående parametrar, vilket skapar osäkerheten i modellresultatet.

   Arbetet med att förbättra modellen och minska osäkerheterna sker kontinuerligt, och därmed kan utsläpp för ett visst år justeras i efterhand.

   Störst utsläpp från arbetsmaskiner inom industri- och byggsektorn (inklusive vägarbeten)

   Arbetsmaskiner som används inom industri- och byggsektor (inklusive vägarbeten) ger upphov till ungefär 39 procent av sektorns utsläpp. Utsläppen från arbetsmaskiner inom industri- och byggsektorn har ökat med 27 procent sedan 1990, vilket motsvarar en ökning med ungefär 276 000 ton koldioxidekvivalenter.

   Inom stora delar av industri och byggsektor (inklusive vägarbeten) används större och mer energikrävande arbetsmaskiner som hjullastare, truckar och olika typer av grävmaskiner med hög motoreffekt, vilket påverkar utsläppen. 

   Efter arbetsmaskiner inom industri, bygg och anläggning sker störst utsläpp från arbetsmaskiner inom

   • jordbruk (15 procent) 
   • skogsbruk (14 procent) 
   • övrig verksamhet såsom flygplatser och hamnar (11 procent).

   För samtliga av dessa områden har utsläppen från arbetsmaskiner minskat jämfört med utsläppsnivåerna år 1990. 

   Främst utsläpp av koldioxid, men även andra utsläpp till luft 

   Växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner består till största del av koldioxid, men även andra utsläpp till luft förekommer. Arbetsmaskiner står exempelvis för 12 procent av utsläppen av kväveoxider.

   Arbetsmaskiner inom industri, bygg och anläggning ger det största bidraget till utsläppen av kväveoxider och stod 2020 för 37 procent av utsläppen i sektorn.

   Slutgiltig statistik publiceras i december 2022 

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. I december 2022 publicerar Naturvårdsverket slutgiltig statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2021.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Statistik per sektor