Dioxin, utsläpp till luft

Tidigare var industrin den enskilt största källan till utsläpp av dioxin till luft i Sverige. Idag är förbränning av fasta biobränslen och oavsiktliga bränder de största källorna till dioxinutsläpp till luft.

   Idag är dioxinutsläppen till luft cirka 23 g I-TEQ. De aggregerade utsläppen av dioxiner har minskat med tvåtredjedelar sedan 1990 på grund av att reningen av rökgaser inom industrin har förbättrats. Hus- och bilbränder, förbränning av fast biomassa för energiproduktion är idag de största källorna av dioxinutsläpp till luft i Sverige. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med drygt 4 procent.

   Dioxiner är bland de giftigaste ämnena som finns

   Dioxiner är en stor grupp klorhaltiga organiska miljögifter. De är bland de giftigaste ämnena man känner till och cancerframkallande. Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning och i industriprocesser där klor finns. De kan också bildas vid förbränning av avfall inom el- och fjärrvärmeproduktion. Utsläppen av dioxiner från kontrollerad förbränning går att förhindra genom en effektiv rökgasrening. De totala utsläppen av dioxiner anges oftast i form av dioxinekvivalenter (TEQ: toxic equivalents). TEQ-systemet används för att vikta giftigheten hos dioxiner och furaner.

   Nationella åtgärder för en förbättrad dioxinsituation

   Stora utsläpp av dioxiner från hus- och bilbränder

   Avfallssektorn är den största källan till utsläpp av dioxiner till luft i Sverige som svarade för drygt 38 procent av de totala utsläppen år 2020 varav den största delen kom från oavsiktliga bränder som hus- och bilbränder samt deponibränder. Utsläppen från sektorn har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

   Utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion har minskat

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fasta biobränslen och hushållsavfall som orsakar utsläpp av dioxin till luft. Sektorn stod för cirka 27 procent av de totala utsläppen år 2020. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 60 procent trots en ökad produktion av el- och fjärrvärme. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning samt på minskad användning av fossila bränsle som kol. Under 2020 var utsläppen cirka 11 procent lägre jämfört med 2019 som berodde främst på varmt väder.

   En ytterligare källa av dioxiner till utsläpp är industrin. Här ingår industrins utsläpp från processer och från förbränning av bränslen för energiproduktion samt från så kallade diffusa utsläpp. Sektorn stod för cirka 19 procent av de totala utsläppen år 2020 som har minskat med 88 procent sedan 1990. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning främst inom järn- och stålverk, metallsmältverk samt massa- och pappersindustri. Under år 2020 minskade utsläppen från hela industrisektorn med nästan 4 procent jämfört med 2019 främst från metallindustri (exkl. järn och stål) och massa- och pappersindustri samt tryckerier.

   Även egen uppvärmning av bostäder och lokaler orsakar dioxinutsläpp till luft. Under 2020 stod denna sektor för nästan 13 procent av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen varit i stort sett oförändrade.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.