Partiklar (PM10), utsläpp till luft

Utsläppen av grova partiklar, PM10, var cirka 35 tusen ton under 2020. Det är en minskning med 47 procent sedan 1990. De största utsläppen av PM10 kommer från transporter, vedeldning och industrin.

   Minskning med nästan hälften sedan 1990

   Grova partiklar, PM10, definieras som partikelmassan av alla partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer. Partiklarna bildas vid slitage av däck, vägar och bromsar, samt vid förbränning och när gaser från förbränningen kondenseras.

   Vid inandning kan de luftburna partiklarna ge skadliga hälsoeffekter och påverka både andningsorgan samt hjärt- och kärlsystemen.

   De största utsläppen kommer från transporter

   Inrikes transporter är den största utsläppskällan av PM10 och svarar för 47 procent av Sveriges totala utsläpp. Den största delen inom denna sektor, 94 procent, kommer från slitage av vägar, däck och bromsar. Resten kommer från förbrukning av bränslen i trafiken. Sedan 1990 har trafikmängden på våra vägar ökat, vilket medför att emissionen av partiklar som uppstår från slitage av däck, vägar och bromsar ökat med cirka 23 procent.

   Utsläpp av PM10 från förbrukning av bränslen i vägtrafiken har däremot minskat med 87 procent, då kraven på avgasrening för fordon har skärpts. Till exempel har utsläppen från tunga lastbilar och personbilar minskat med 92 procent respektive 71 procent sedan 1990. Sammantaget har den ökade trafikmängden och kraven på avgasrening medfört att utsläppen från inrikes transporter 2020 var jämförbara med 1990.

   Förbränning av biomassa och ved orsakar stora utsläpp

   Egen uppvärmning med ved av bostäder och lokaler orsakar också utsläpp av grova partiklar. De motsvarade 17 procent av de totala utsläppen under 2020.

   Inom el- och fjärrvärme är det förbränning av biomassa som orsakar utsläpp av grova partiklar. Utsläppen svarade för knappt 3 procent av de totala utsläppen 2020. Sedan 1990 har utsläppen från el- och fjärrvärme mer än halverats. Anläggningarna har under åren successivt fått bättre reningsutrustning, vilket kan förklara att utsläppen av partiklar inte har ökat i samma takt som ökningen av förbrukning av bränsle.

   Ny teknik och nya regler har minskat industrins utsläpp

   Industrin är en av de stora utsläppskällorna av PM10 till luften och svarade för 17 procent av Sveriges totala utsläpp av grova partiklar 2020. Av dessa kom 42 procent från pappers- och massaindustrin samt från tryckerier.

   Striktare regler för industriutsläpp, samt att bästa tillgängliga teknik tillämpas, har medfört att utsläppen har minskat med tre fjärdedelar sedan 1990.

   Jordbrukets är också en utsläppskälla av grova partiklar

   Jordbruket svarade för 10 procent av de totala utsläppen av grova partiklar under 2020 och det har legat relativt oförändrat sedan 1990.

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer