Kväveoxider, utsläpp till luft

Granskad: ‎den ‎13‎ ‎december‎ ‎2023

Utsläppen av kväveoxider, NOx, har mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med 73 procent sedan 1990.

   Mellan 1990 och 2022 minskade de totala utsläppen av kväveoxider, NOx, med 62 procent. År 2022 var utsläppen 111 tusen ton.

   Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Begreppet kväveoxider innefattar både kvävemonoxid, NO, och kvävedioxid, NO2. Kväveoxider har negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen, främst hos känsliga personer med till exempel astma. Kväveoxider bidrar också till övergödning och försurning av skog, mark och vatten.

   Inrikes transporter orsakar störst utsläpp av kväveoxider

   Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar cirka 40 procent av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 73 procent. Den största delen, cirka 82 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Personbilar står för största delen utav utsläppen av NOx från vägtrafik.

   Kväveoxider, utsläpp till luft från vägtransporter

   Utsläppen från personbilar var 74 procent lägre 2022 jämfört med 1990, men den stora minskningen skedde mellan åren 1990 och 2000. Mellan 2021 och 2022 syns en minskning i utsläppen på 5 procent.

   Utsläppen av kväveoxider från bensinbilar har minskat med 95 procent sedan 1990, och de fortsätter att minska. Mellan 2021 och 2022 var minskningen 3 procent. Minskningen sedan 1990 beror på katalytisk avgasrening. Även för dieselbilar minskar utsläppen Och mellan 2021 och 2022 var minskningen 6 procent.

   Inrikes sjöfart står för cirka 15 procent av de totala NOx-utsläppen från inrikes transporter. Sedan 1990 har utsläppen minskat något och mellan 2021 och 2022 ökade utsläppen med 7 procent. Anledningen till detta är att till största delen att användningen av LNG har minskat till förmån för diesel. Utsläppen domineras av kommersiell trafik, som stod för 86 procent 2022.

   Mindre utsläpp från förbränning inom industrin

   Efter inrikes transporter är industrin den sektor som har störst utsläpp av kväveoxider. Sektorn svarar för 23 procent av de totala utsläppen, varav ungefär hälften kommer från förbränning inom industrin och den andra hälften från industriella processer.

   Utsläppen från förbränning inom industrin har mer än halverats sedan 1990. En bidragande orsak är den avgift på utsläpp av kväveoxider som infördes 1992. Utsläppen per producerad energienhet har mer än halverats sedan avgiften infördes. Utsläppen från industrins processer var 14 procent lägre 2022 jämfört med 1990. 2022 stod papper- och massaindustrins sodapannor för 86 procent av processutsläppen.

   Kväveoxidavgiften är också den främsta orsaken till att utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion var lägre 2022 än 1990. Detta trots att bränsletillförseln mer än fördubblades under perioden, då fjärrvärmen byggdes ut.

   Arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, industrin samt hushåll står för 11 procent av de totala utsläppen. Utsläppen har minskat med två tredjedelar sedan 1990. Arbetsmaskiner inom industrin står för en dryg tredjedel av utsläppen från arbetsmaskiner.

   Om Kväveoxidavgiften

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer