Kväveoxider, utsläpp till luft från vägtransporter

Personbilar och tunga lastbilar bidrar mest till utsläppen av kväveoxider till luft från vägtransporter.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Utsläppen av kväveoxider, NOx, från vägtransporter var 41 tusen ton under 2020. Det motsvarar 35 procent av de totala utsläppen av kväveoxider i Sverige och 84 procent av utsläppen i sektorn inrikes transporter. Vägtransporter omfattar tunga och lätta lastbilar, personbilar, bussar samt motorcyklar och mopeder. Totalt minskade utsläppen av NOx från vägtransporter med 11 procent mellan 2019 och 2020.

   Utsläppen från personbilar minskar

   Personbilar stod 2020 för 55 procent av utsläppen av NOx från vägtransporter. Utsläppen från personbilar var 69 procent lägre 2020 jämfört med 1990. Mellan 2011 och 2016 ökade utsläppen av NOx från personbilar men utsläppen har minskat efter år 2016. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen från personbilar med 12 procent.  Trafikarbetet med personbilar minskade med 6 procent mellan 2019 och 2020. En betydande del av denna minskning antas bero på pandemirestriktionerna.

   För bensinbilar var utsläppsminskningen mellan 2019 och 2020 20 procent och för dieselbilar, var den 11 procent. Den stora minskningen av utsläppen från bensinbilar beror, förutom på minskad bränsleförbrukning på grund av minskat trafikarbete, på att äldre bensinbilar skrotas och på att nya har lägre utsläpp. Dieselbilarnas minskade utsläpp tillskrivs, förutom minskad bränsleförbrukning till följd av det minskade trafikarbetet, de nya bilarnas lägre utsläpp. Elbilars trafikarbete ökade från 2 procent 2019 till 3 procent 2020.

   Utsläppen av NOx från dieselbilar har ökat kraftigt sedan 1990, från cirka 2 tusen ton 1990 till cirka 18,5 tusen ton 2020. Mellan 2010 och 2016 fördubblades utsläppen av NOx från dieselbilar. Efter 2018 har utsläppen av NOx från dieselbilar minskat.

   Utsläppen från dieselbilar var 2020 cirka fem gånger högre än utsläppen från bensinbilar samtidigt som trafikarbetet som utfördes av diesel respektive bensinbilar var i stort sett lika stort.

   Sedan den 1 september 2015 får endast bilar som klarar utsläppskraven i Euro 6 säljas. Euro-klasserna är europeiska miljöklasser som reglerar utsläppen. Dieselbilar i klassen Euro 6 som klarade kraven för typgodkännande enligt den gamla testmetoden visade sig, i verklig körning, ha utsläpp som i genomsnitt var cirka fem gånger högre än kravnivåerna.

   Nya testmetoder infördes från och med september 2017 för nya bilmodeller. De nya testmetoderna motsvarar i större utsträckning verklig körning, RDE (Real Driving Emissions). Sedan januari 2019 gäller de nya testmetoderna för alla nya bilar.

   I samband med att nya testmetoder infördes antogs en faktor för att justera utsläppskraven i förhållande till de högre utsläpp som den nya testmetoden innebar. Faktorn bestämdes till 2,1 fram till den 1 januari 2021 och därefter till 1,43.

   Utsläppskraven för Euro-6 för dieselbilar förändrades med den nya testmetoden från 80 mg NOx/km till 168 mg NOx/km. Från den 1 januari 2021 får utsläppen av NOx högst uppgå till, till 114 mg NOx/km. Kraven är då fortfarande mer generösa än Euro 6-kraven från 2015.

   Kraven på bensinbilar enligt Euro-6 är 60 mg NOx/km. Mätningar har visat att de allra flesta bensinbilar ligger under denna nivå även vid verklig körning.

   Samtidigt som dieselbilar har högre utsläpp av kväveoxider är utsläppen av koldioxid från dieselbilar lägre vilket betyder att de är gynnsamma ur klimatsynpunkt. Detta är en klassisk målkonflikt.

   Utsläppen från tunga lastbilar fortsätter att minska

   De tunga lastbilarna stod 2020 för 17 procent av NOx-utsläppen från vägtransporter. Utsläppen av från tunga lastbilar (över 3,5 ton) har minskat med 88 procent sedan 1990. Mellan 2019 och 2020 var minskningen 13 procent trots att bränsleförbrukningen i stort sett var oförändrad. Det finns ingen synlig pandemieffekt på de tunga lastbilarnas trafikarbete som minskade med 1 procent mellan 2019 och 2020. De minskade utsläppen beror således framför allt på att nya lastbilar har lägre utsläpp.

   Antalet tunga lastbilar har ökat något under senare år. Majoriteten av allt transportarbete 2020 genomfördes av lastbilsekipage med en maximal lastvikt över 55 ton. Den totala bränsleförbrukningen för tunga lastbilar planade ut efter 2007 och började minska från 2010. Efter 2013 har minskningen skett i långsammare takt.

   97 procent av de tunga lastbilarna drivs på diesel av miljöklass 1. Enligt kraven i Euro 6, ska utsläppen av NOx från tunga fordon vara högst 0,4–0,46 g/kWh, vilket också klaras.

   Tester har visat att utsläppen reducerats med 90 procent jämfört med Euro 5 (Euroklasserna är miljöklasser som reglerar utsläppen). Kraven skärps successivt och den senaste skärpningen skedde 2013/2014.

   Utsläppen från bussar minskar

   Bussarna stod 2020 för 6 procent av utsläppen av NOx från vägtransporter. Utsläppen från bussar har minskat med 82 procent sedan 1990. Mellan 2019 och 2020 var minskningen 13 procent. Bussarnas trafikarbete minskade kraftigt, med 9 procent mellan 2019 och 2020 som en effekt av pandemirestriktionerna. Detta bidrog till en betydande del av de minskade utsläppen från bussar mellan 2019 och 2020. En övergång till gasbussar samt att nya bussar har lägre utsläpp bidrar också till utsläppsminskningen.

   2020 var 73 procent av alla bussar dieseldrivna och 21 procent gasdrivna. Andelen dieselbussar har minskat sedan 2010, då 85 procent av bussarna drevs med diesel.

   Bussar omfattas av samma utsläppskrav som tunga lastbilar.

   Utsläppen från lätta lastbilar minskar

   Lätta lastbilar stod 2020 för 22 procent av NOx-utsläppen från vägtransporter. Utsläppen från lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) ökade fram till 2015 men har minskat sedan dess. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med 7 procent. Trafikarbetet med lätta lastbilar ökade med 1% mellan 2019 och 2020. Det finns ingen synlig pandemieffekt effekt på trafikarbete för lätta lastbilar. Den huvudsakliga förklaringen till utsläppsminskningen är att nya lätta lastbilar har lägre utsläpp av kväveoxider.

   Lätta lastbilar har genomgått ett markant skifte till dieseldrift. År 2010 var 78 procent av de lätta lastbilarna dieseldrivna och motsvarande siffra var 90 procent 2020.  Samtidigt har andelen bensindrivna lätta lastbilar minskat från 20 procent 2010 till 8 procent 2020. Bensin och diesellastbilar utgör 98 procent av de lätta lastbilarna.

   Utsläppskraven för lätta lastbilar varierar beroende på fordonets vikt. De lättaste lätta lastbilarna har samma ursprungliga Euro 6-krav som personbilar, det vill säga 80 mg/km. För de mellantunga och tyngre lätta lastbilarna är kraven något mindre ambitiösa och ligger på 105–125 mg NOx/km. För bensindrivna lätta lastbilar är kravet 60–82 mg NOx/km.

   Även för lätta diesellastbilar är skillnaden mellan utsläppskraven i Euro 6 och utsläpp i verklig körning stora. De lätta lastbilarna omfattas därför också av de förändrade testerna (RDE) och samma konformitetsfaktorer som gäller för personbilar. Därmed kommer kraven från och med den 1 januari att vara mellan 114 och 179 mg NOx/km.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer