Kolmonoxid, utsläpp till luft

Utsläppen av kolmonoxid, CO, till luft har minskat med nästan tre fjärdedelar sedan 1990. Utsläppen minskar inom transportsektorn, egen uppvärmning och från arbetsmaskiner, men fortsätter att öka från el- och fjärrvärmeproduktion.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Kolmonoxidutsläppen har minskat med 74 procent sedan 1990 – från drygt 1,1 miljoner ton 1990 till 277 tusen ton 2021.

   Utsläppen från arbetsmaskiner minskar långsamt

   Utsläppen av CO från arbetsmaskiner har minskat med 9 procent sedan 1990 och arbetsmaskiner står för 31 procent av de totala CO-utsläppen i Sverige 2021. Mellan åren 1990 och 2016 var utsläppen från arbetsmaskiner de närmaste oförändrade men en minskning kan ses de senaste åren. Cirka 68 procent av utsläppen från arbetsmaskiner kommer från offentlig och kommersiell verksamhet samt från hushåll.

   Utsläppen från uppvärmning har minskat

   Andra sektorer som påverkar utsläppen av CO är egen uppvärmning av bostäder och lokaler, som står för cirka en fjärdedel av de totala utsläppen.

   CO-utsläppen från uppvärmning av bostäder har halverats sedan 1990. Detta beror framför allt på en övergång från uppvärmning med oljepannor till fjärrvärme och värmepumpar.

   Kraftiga minskningar av utsläpp från transportsektorn

   Inrikes transporter står för ungefär en fjärdedel av de totala utsläppen av CO. Inrikes transporter är den sektor där utsläppen av CO minskat mest sedan 1990, med närmare 90 procent. Detta sedan fordon försetts med katalysatorer, som omvandlar kolmonoxid och kolväte till koldioxid och vattenånga.

   Utsläpp från övriga sektorer

   Industrin svarar för cirka 12 procent av CO-utsläppen 2021. Sedan 1990 har industrins utsläpp ökat med 24 procent på grund av ökad produktion. Aluminiumproduktion samt massa- och pappersindustrin är de största källorna för utsläppen.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer