Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund (årsmedelvärden)

Endast ett fåtal platser har långa mätserier av PM2,5 i urban bakgrund. Trenden visar en svag minskning i halterna över längre tid.

   Få mätserier och svagt minskande trend över längre tid

   Långa mätserier av PM2,5 finns endast från ett fåtal mätplatser i Sverige, till exempel i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. De längsta mätserierna uppvisar en svagt minskande trend. De flesta mätningarna av PM2,5 görs i gaturum, det här diagrammet visar de mätningar som har gjorts i urban bakgrund.

   Miljökvalitetsmålets precisering klarades i samtliga kommuner som mätt PM2,5.

   Partiklar ett stort hälsoproblem

   När människan andas in partiklar passerar en stor del av dem som är mindre än 10 μm i diameter (PM10) ner till lungorna. Partiklar är därför en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter.

   Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

   Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer, IARC, klassats som cancerframkallande för människor. Partiklar i tätortsluften är bärare av många cancerframkallande och skadliga ämnen.

   Vägtrafik och energiproduktion viktiga utsläppskällor

   Partikelfraktionen PM2,5 (partiklar mindre än 2,5 μm i diameter), som utgör en del av PM10, härrör i högre grad än PM10 från förbränningsprocesser till följd av fordonstrafik och energiproduktion.

   Även långdistanstransporten av partiklar är av stor betydelse för förekomsten av PM2,5. Det gäller särskilt i södra Sverige, vilket medför att halterna av PM2,5 i urban bakgrundsluft också är avsevärt högre där jämfört med i den norra delen av landet.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket
   Luft & miljö 2023

   Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

   Partiklar finns i all luft vi andas och kan påverka människors hälsa. I den här rapporten har vi samlat kunskap om partiklar, hur de påverkar oss och hur vi väljer rätt åtgärder.

   Luft & miljö 2023 – Partiklar
   En pojke och en svart katt sitter i ett fönster och tittar ut