Vägledning

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Trafik i Göteborg

Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar

De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.

Sammanställning av miljökvalitetsnormer (pdf 143 kB)

För skydd av människors hälsa

Sammanställningen ger en översikt av de gräns- och målvärden för miljökvalitetsnormerna för utomhusluft som syftar till att skydda människors hälsa. Kommunerna ansvarar för kontrollen av dessa, med undantag för ozon och partiklar (PM2,5 – exponeringsminskningsmålet).

För skydd av växtlighet

Utöver de miljökvalitetsnormer som syftar till att skydda människor hälsa, finns miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. Naturvårdsverket ansvarar för övervakningen av dessa.

Utvärderingströsklar

För nästan samtliga miljökvalitetsnormer finns det en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel (NUT). Dessa är nivåer som anger omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, till exempel om kontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning.