Vägledning

Miljökvalitets­normer för utomhusluft

Cyklister i Göteborg

Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎december‎ ‎2023

De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.

Sammanställning av miljökvalitetsnormer (pdf 143 kB)

I Naturvårdsverkets handbok Luftguiden går det att läsa mer om utvärderingströsklarna.

Luftguiden - Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

För skydd av människors hälsa

Sammanställningen ger en översikt av de gräns- och målvärden för miljökvalitetsnormerna för utomhusluft som syftar till att skydda människors hälsa. Kommunerna ansvarar för kontrollen av dessa, med undantag för ozon och exponeringsminskningsmålet för partiklar (PM2,5) som Naturvårdsverket ansvarar för.

För skydd av växtlighet

Utöver de miljökvalitetsnormer som syftar till att skydda människor hälsa, finns miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. Naturvårdsverket ansvarar för övervakningen av dessa.

Utvärderingströsklar

För nästan samtliga miljökvalitetsnormer finns det en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel (NUT). Dessa är nivåer som bestämmer omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, till exempel om kontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning.

För mätning, modellering och rapportering/datahantering av utomhusluft finns tre stödfunktioner.

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar innehas av ACES vid Stockholms universitet. Referenslaboratoriets roll är att stödja kommunerna i frågor om kvalitetssäkring, val av mätmetod/mätutrustning etcetera. Referenslaboratoriet bistår även Naturvårdsverket vid likvärdighetsbedömningar av mätmetoder/mätutrustning.

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar (aces.su.se)

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller innehas av SMHI. Detta referenslaboratorium har inrättats för att ge kommunerna vägledning kring strategier för modellberäkning, val av beräkningsmodell etcetera.

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller (smhi.se)

Datavärdskap för luftkvalitet

Datavärdskap för luftkvalitet innehas av SMHI. Datavärdens roll är att ta emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra dessa. Data finns att hämta på SMHI:s webbplats.

Datavärdskap för luftkvalitet (smhi.se)

Luftdata i diagram

Läs mer om luft

Här kan du bland annat läsa mer om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och hur luftkvaliteten kontrolleras.

Samlad information om luft