NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Tillämpningsområde

Föreskrifterna gäller följande:

  1. mätning, modellberäkning, objektiv skattning, redovisning och rapportering av resultat för den kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft som kommunerna ansvarar för att genomföra enligt 26 § luftkvalitetsförordningen (2010:477).
  2. godkännande av mätinstrument enligt 49 § första stycket 1 luftkvalitetsförordningen samt verksamhet och funktion vid nationellt referenslaboratorium enligt 50 § luftkvalitetsförordningen, samt
  3. formerna för redovisning av ett åtgärdsprogram enligt 33 § luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Beslut om godkännande av mätinstrument som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter ska fortsätta gälla. Sådana beslut ska anses meddelade enligt motsvarande bestämmelser i dessa föreskrifter.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2019:9 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Ersätter / upphäver
‎1‎/‎19‎/‎2020Ladda ner (181,51 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik