Vad betyder orden?

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎juni‎ ‎2024

Förklaringar till ord och begrepp som författningar och allmänna råd.

Naturvårdsverkets föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie NFS. De finns som pdf och går att beställa som trycksak. Den tryckta versionen är den som gäller i rättssammanhang.

Våra Allmänna råd, som är är vägledande, publicerar vi numera i författningssamlingen. Från år 2000 ingår de i serien NFS även om de enbart innehåller allmänna råd. 

Vi vägleder också andra myndigheter genom att ge ut handböcker och faktablad.

_ _ _

Författningar

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Riksdagen utfärdar lagar och regeringen utfärdar förordningar. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande.

Föreskrifter

Föreskrifter är – liksom övriga författningar – bindande regler som gäller generellt. För att en myndighet ska kunna utfärda föreskrifter krävs ett bemyndigande från regeringen.

Allmänna råd

Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är inte bindande.

Grundföreskrift

Grundföreskriften är den ursprungliga versionen av en föreskrift. Den gäller i sin helhet om den inte ändras eller rättas (se nedan).

Ändringsföreskrift

Ibland måste reglerna i föreskriften ändras eller kompletteras. Då ger vi ut en ändringsföreskrift i tryck och som pdf. Ändringsföreskriften innehåller bara själva ändringarna.

Rättelse

Någon gång upptäcks fel i en föreskrift. Då trycker vi en Rättelse som beskriver hur den korrekta texten ska lyda.

Konsoliderad

Ibland gör vi en konsoliderad version där vi för in ändringarna i grundföreskriften. Den konsoliderade versionen finns enbart som pdf och kan inte användas i rättssammanhang men den ger en komplett bild av grundföreskriften med ändringar.

Omtryck

I vissa fall gör vi ett omtryck där vi för in alla ändringar i grundföreskriften. Omtrycket blir då en ny version av grundföreskriften.

Övergångsbestämmelser

Regel som gäller under en övergångsperiod eller i vissa sammanhang. Oftast för att underlätta införandet av nya bestämmelser.

Förteckning

Varje år den 1 januari publicerar Naturvårdsverket en förteckning över beslutade föreskrifter och allmänna råd. Förteckningen finns som trycksak och som pdf.

Celex

Celexnummer är EU:s numrering av EU-direktiv och EU-förordningar. Genom hänvisningar till celexnumreringen i föreskriften framgår det vilka EU-direktiv och EU–förordningar som genomförs genom föreskriften (en unik identitet för varje dokument i EUR-Lex). Består av beteckning för avdelning, år, typ av dokument samt ett löpnummer. (Ex: 32012R0528)

Ansvarig utgivare

Chefsjuristen på Naturvårdsverket är ansvarig utgivare för författningssamlingen.