Utsläpp av luftföroreningar

Granskad: ‎den ‎11‎ ‎januari‎ ‎2024

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, partiklar och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990, men minskningstakten har avtagit under senare år.

Kraftigt minskade utsläpp av kväveoxider

Utsläppen av kväveoxider, NOx, har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen var cirka 112 tusen ton år 2022 och mellan 2021 och 2022 minskade utsläppen med 3 procent.

De största källorna till utsläpp av kväveoxider är inrikes transporter, industrin och arbetsmaskiner. Sverige påverkas också av utsläpp från den internationella sjöfarten, men den räknas inte in i statistiken över de nationella utsläppen.

Totalt sett har de samlade utsläppen minskat inom i princip alla sektorer. Främst inom transportsektorn, trots att utsläppen mellan 2010 och 2016 ökade utsläppen av NOx från personbilar, men utsläppen har minskat efter år 2016. Mellan 2021 och 2022 minskade utsläppen från personbilar med 5 procent. Den totala minskningen inom transportsektorn sedan 1990 beror framför allt på katalytisk avgasrening i tunga lastbilar.

Avgiften på utsläpp av kväveoxider, den så kallade NOx-avgiften, har bidragit till minskningen av utsläpp från el- och värmeproduktionen och industrins förbränning.

Kraftigt minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen, NMVOC, har minskat med två tredjedelar sedan 1990. Under 2022 var utsläppen cirka 132 tusen ton, vilket är en minskning sedan 2021 med cirka 1 procent.

De huvudsakliga utsläppskällorna för flyktiga organiska ämnen är produkter som innehåller lösningsmedel, industrin, framför allt raffinaderierna, samt jordbruk.

Vägtrafikens utsläpp av NMVOC har tidigare varit stora, men har minskat sedan 1990 och fortsätter minska kontinuerligt tack vare att avgaskrav har införts samt att avdunstning av bensin från bilar har minskat kraftigt.

Kraftigt minskade utsläpp av svaveldioxider

Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxid, SO2, minskat från 103 tusen ton till cirka 15 tusen ton år 2022, vilket är en minskning med 86 procent.

Svaveldioxidutsläpp kommer i dagsläget främst från industrin, som svarar för 75 procent av de totala nationella utsläppen. Utsläppen av svaveldioxid kommer främst från industrins processer. Utsläppen från förbränning minskar stadigt då bränslen med hög svavelhalt ersätts med lågsvavelhaltiga bränslen och biobränsle.

Gödselhantering viktigaste källan till utsläpp av ammoniak

År 2022 beräknas de totala utsläppen av ammoniak, NH3, till cirka 51 tusen ton, vilket motsvaras av en minskning med 14 procent jämfört med år 1990. Sedan 2021 är utsläppen närmast oförändrade. Jordbrukssektorn, där framför allt lagring och användning av stallgödsel är en stor utsläppskälla, svarar för 90 procent av de totala utsläppen under 2022.

Minskningen av utsläppen sedan 1990 beror framförallt på att antalet djur inom jordbruket har minskat och därmed minskar utsläppen från gödselhanteringen. En ökad import av mjölk- och köttprodukter medför att en ökande andel av utsläppen istället sker i andra länder.

Utsläppen av kolmonoxid har minskat

Utsläppen av kolmonoxid, CO, har minskat från drygt 1,1 miljoner ton år 1990 till cirka 277 tusen ton år 2022. Det är en minskning med 75 procent.

De största utsläppen kommer från sektorerna arbetsmaskiner, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt inrikes transporter.

Vägtrafikens utsläpp av kolmonoxid har tidigare varit stora, men har minskat kraftigt tack vare den katalytiska avgasreningen som infördes på bilar under 1990-talet.

De totala utsläppen av små partiklar, PM2,5, minskar

Utsläppen av små partiklar, PM2,5, var knappt 17 tusen ton under 2022, vilket är en minskning med 65 procent sedan 1990.

Den största källan till utsläpp av PM2,5 är egen uppvärmning av bostäder och lokaler genom vedeldning. Andra stora källor är inrikes transporter och industrin.

Inom inrikes transporter är vägtrafikens utsläpp av partiklar till luft från slitage av vägar, däck och bromsar den största källan. Dessa utsläpp har ökat med drygt 28 procent sedan 1990 då den totala trafikmängden ökat. Samtidigt har utsläppen av partiklar från bränsleanvändning i vägtrafiken totalt minskat sedan 1990, tack vare striktare utsläppskrav.

Kraftig minskning av utsläppen av metaller

Utsläppen av metaller som kvicksilver, arsenik, bly och kadmium har minskat sedan 1990. Utsläppen av till exempel kvicksilver beräknats till cirka 400 kilogram under 2022, vilket är en minskning med 75 procent sedan 1990.

De största källorna till utsläpp av kvicksilver är el- och fjärrvärmeproduktion samt industrin med 36 respektive 42 procent av de totala utsläppen.

  Organiska miljögifter

  Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar nationella data om utsläppen av några organiska miljögifter: dioxiner, hexaklorbensen och polyklorerade bifenyler (PCB). Utsläppen av dioxin har minskat stadigt medans utsläppen av PCB har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

  Om utsläppsiffrorna

  Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar nationella data om utsläppen av luftföroreningar varje år. Redovisningen sker i enlighet med FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP) och EU:s takdirektiv.

  Rapporteringen omfattar utsläpp av:

  • kväveoxider (NOx)
  • flyktiga organiska ämnen (VOC)
  • svaveloxider (SO2)
  • ammoniak (NH3)
  • kolmonoxid (CO)
  • partiklar av olika storlek och sot
  • cykliska aromatiska kolväten (PAH)
  • vissa tungmetaller (Cd, Hg, Pb, Cu och Zn)
  • organiska miljögifter.

  I det svenska utsläppsregistret kan du söka efter utsläpp fördelade på län, kommuner och verksamheter.

  Utsläpp i siffror

  FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP)

  Mer information om utsläppsiffrorna

  De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.