Luftkvaliteten i realtid och preliminär statistik

Luftkvalitet mäts timme för timme i ett stort antal svenska tätorter. Med avancerade mätinstrument och nya metoder kan vi nu visa data i realtid, samt som preliminär statistik per luftförorening.

På Naturvårdsverkets webbplats presenteras preliminära mätvärden om luftkvaliteten i realtid för ett flertal tätorter, samt för de nationella stationerna för regional bakgrund.

Här hittar du diagram med de senaste 24 timmarnas data per luftförorening:

  Preliminär statistik för innevarande år

  De mätvärden som nu tillgängliggörs i realtid kan användas för att beräkna preliminär statistik. Diagram med preliminär statistik omfattar dygnsmedelvärden för den senaste månaden för ett antal föroreningar. I den preliminära statistiken ingår också åttatimmarsmedelvärden för marknära ozon.

  Statistik för överskridande

  Preliminär överskridande statistik visar hur stor sannolikheten är för att miljökvalitetsnormerna eller miljökvalitetsmålen överskrids under innevarande år. Presentationer av den statistiken är under utveckling.

   Nationellt system för luftkvalitetsdata i realtid

   För att kunna samla in och tillgängliggöra luftkvalitetsdata i realtid, har ett nationellt system utvecklats i Sverige. Mätvärdena i detta system har inte kvalitetsgranskats och kan innehålla fel. Värdena kan ändå användas för att ge en indikation om aktuell luftkvalitet och för att ta fram preliminär statistik, som ger en uppskattning av luftkvaliteten under innevarande år.

   Tidigare har den nationella presentationen av luftkvalitetsdata uppdaterats endast en gång per år. Detta först efter att data från ett helt kalenderår har kvalitetssäkrats, därefter rapporterats till Datavärden och sedan sammanställts i form av relevant statistik.

   Presentationerna av realtidsdata kommer att utökas med data från fler kommuner. Utvecklingsarbete pågår och publicering kommer att ske vart efter de nya presentationerna blir färdiga.

   Leverans av data till det nationella systemet

   Ett gemensamt indataformat har tagits fram för rapportering av data i realtid i det nationella systemet. För att data i realtid ska kunna tas emot och presenteras på denna sida, krävs att data rapporteras enligt detta format.

   Överföringsformat Luftkvalitetsdata i NRT (doc 82 kB)

   Exempel CSV-fil: 0580_24987_20140508_130000.csv (OBS! Öppna i programmet "Anteckningar", inte i Excel)

   Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) kräver att kommunerna rapporterar in realtidsdata från sina kontinuerliga mätningar till datavärden för luft. Som EU-medlemsland har Sverige en skyldighet att rapportera dessa realtidsdata till EU.

   Realtidsdata till Europeiska Miljöbyrån

   Webbtjänsten som tillhandahåller realtidsdata har flera möjliga användningar. En av de viktigaste är att rapportera data till den Europeiska Miljöbyrån (EEA).

   Sedan 2014 har tjänsten använts för att uppfylla de rapporteringskrav för realtidsdata, som EU ställer på Sverige.

   Presentation av realtidsdata från Europa (EEA:s webbplats)

   EEA:s luftkvalitetsindex för Europa

    

   Om webbtjänsten för utvecklare

   Realtidsdata levereras från mätstationerna till Naturvårdsverkets datavärd en gång per timme. Därefter lagras data för tillgängliggörande via en standardiserad webbtjänst som kallas för en ”Sensor Observation Service”.

   Webbtjänster luftkvalitetsdata