Webbtjänster luftkvalitetsdata

Luftkvalitetsdata som rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd tillgängliggörs via ett antal webbtjänster.

Mätdata, både historiska data och realtidsdata (det vill säga halter för den senaste timmen) tillgängliggörs via en Sensor Observation Service (SOS) och ett REST-API. Metadata om de mätstationer som tillhandahåller luftkvalitetsdata tillgängliggörs via en Web Feature Service (WFS) och en Web Map Service (WMS).

Information om webbtjänsterna

Tillgängliga data

Data om halter av olika luftföroreningar, inklusive partiklar, kvävedioxid och marknära ozon, i Svenska städer och på landsbygden.

Alla data och metadata som rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd för luft tillgängliggörs via webbtjänsterna. Det inkluderar kvalitetssäkrade historiska data, så kallade realtidsdata som rapporteras direkt från mätinstrument utan kvalitetsgranskning samt metadata om mätstationerna.

Tillgängliga data är framtagna av kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket och andra organisationer såsom luftvårdsförbund.

Beskrivning av webbtjänsterna

SOS-tjänsten är en standardiserad webbtjänst/API i form av en Open Geospatial Consortium (OGC) Sensor Observation Service Version 2.0 (SOS 2.0). SOS 2.0 utgör en delmängd av standarden OGC Sensor Web Enablement (SWE) och är baserad på en väl definierad datamodell Observations & Measurements (O & M).

REST-API:et är ett tillägg till SOS-tjänsten som tillhandahåller data i enklare format och underlättar därmed åtkomst till data för enklare klienter såsom mobila enheter.

Web Feature Service (WFS) och Web Map Service (WMS) är standardiserade karttjänster för tillgängliggörande av viktiga metadata, t.ex. metadata om mätstationer för luftkvalitet.

Tjänsterna tillhandahålls av datavärden för luft (SMHI) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Länkar

Format

JSON, XML, SOAP, KVP, POX.

Allmän kontaktperson

Matthew Ross-Jones
handläggare för luftkvalitet, Naturvårdsverket

Anders Foureaux
handläggare för datavärdskap, Naturvårdsverket

Teknisk kontaktperson

Emil Friberg
Datavärden för luft, SMHI

Mer om luftkvalitetsdata

Huvuddelen av de luftkvalitetsdata som tillgängliggörs via dessa tjänster är framtagna i enlighet med bestämmelserna i luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.

Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 (riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9)

Data kan även vara framtagna för andra ändamål, till exempel för uppföljning av de luftrelaterade miljökvalitetsmålen och åtaganden i internationella överenskommelser såsom luftvårdskonventionen.

Realtidsdata

Realtidsdata är data som tillgängliggörs direkt från mätinstrumentet, innan de har hunnits granskas eller kvalitetssäkras. Det innebär att data ska anses vara preliminära värden eftersom de kan ändras eller, i värsta fall, underkännas och betraktas som ogiltiga. Ibland kan även negativa värden uppmätas, vilket oftast beror på osäkerheter i mätinstrumenten och att data inte har hunnit kvalitetssäkras. Realtidsdata ska därför användas med försiktighet.

Kvalitetssäkrade historiska data

Kvalitetssäkrade historiska data är de officiella resultaten från kontroll av luftkvalitet som årligen i mars rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. Eftersom datavärden genomför de sista stegen av kvalitetskontroll på data, är kvalitetssäkrade data oftast inte klara för publicering förrän på sommaren året efter att de uppmätts.

Kvalitetssäkrade data från luftkvalitetsmätningar i Sverige finns så långt tillbaka som 1959.

Insamling av luftkvalitetsdata

SMHI är, på uppdrag av Naturvårdsverket, datavärd för luft. Datavärdens uppdrag är att ta emot och utföra leveranskontroll, lagra och tillgängliggöra data från kontroll av luftkvalitet i Sverige. Datavärden sköter därför insamlingen av både de realtidsdata och de kvalitetssäkrade data som tillgängliggörs via dessa webbtjänster.

Gemensamma indataformat har tagits fram för insamlingen av data. För att data ska kunna tillgängliggöras via dessa tjänster krävs att data rapporteras enligt dessa format.

Formatet för rapportering av realtidsdata beskrivs i dessa dokument:

Beskrivning av överföringsformat (doc 89 kB)

Exempel på CSV-fil (OBS! Öppna i programmet ”Anteckningar”, inte i Excel)

Kvalitetssäkrade data från föregående års mätningar rapporteras till datavärden för luft varje år senast den 31 mars. Information om hur den årliga rapporteringen går till finns på datavärden för lufts hemsida:

Datavärdskap för luftkvalitet på SMHI:s webbplats

Presentationer av data från denna webbtjänst

De realtidsdata som tillgängliggörs via denna webbtjänst presenteras på följande webbsidor:

Diagram över luftkvaliteten i realtid

EEA:s webbplats European Air Quality Portal

World Air Quality Index

European Air Quality Index (EEA:s webbplats)

Naturvårdsverket publicerar årligen en analys av inrapporterade kvalitetssäkrade data och trender för olika föroreningar. Kvalitetssäkrade data finns även tillgängliga för nerladdning från datavärden för luft.

Naturvårdsverkets analys av kvalitetssäkrade data – Luften i Sverige

Datavärdskap för luft på SMHI:s webbplats