Luften i Sverige

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

De senaste åren har halterna av vissa luftföroreningar i Sverige minskat, medan andra är oförändrade. Halterna är fortfarande så höga att de skadar människors hälsa, växtlighet och kulturföremål.

Genom att mäta halterna av olika ämnen i luften kan vi kontrollera luftkvaliteten. Det är framförallt EU:s gemensamma gräns- och målvärden som avgör vad som ska kontrolleras. Gräns- och målvärdena återfinns i svensk lagstiftning som miljökvalitetsnormer (Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477).

Luftkvalitetsförordningen på riksdagens webbplats

Normerna är värden som inte får överskridas eller som ska eftersträvas.

Genom att jämföra resultatet från kontrollen mot miljökvalitetsnormerna och de nationella, regionala och lokala miljömålen, kan vi också följa upp hur miljöarbetet går och sätta in åtgärder där det behövs.

Trots att miljökvalitetsnormerna och framförallt miljömålen överskrids på flera ställen i landet, går utvecklingen i Sverige åt rätt håll.

Flera aktörer kontrollerar luftkvaliteten

I tätorterna (gaturum och urban bakgrund) kontrolleras luftkvaliteten i första hand av kommunerna. I Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) anges hur kommunernas kontroll ska gå till. En del kommuner kontrollerar luftkvaliteten på egen hand, medan andra väljer att samverka. En vanlig samverkansform är luftvårdsförbund.

Naturvårdsverket övervakar framförallt luftkvaliteten på landsbygden, i så kallad regional bakgrund.

Även länsstyrelserna och luftvårdsförbunden genomför mätningar på landsbygden (regional bakgrund).

Mer information om luftdata

Naturvårdsverkets datavärd för luftkvalitet (SMHI) samlar in, lagrar, sammanställer och tillgängliggör data från luftövervakning i Sverige. På datavärdens webbplats finns tillgängliga mätdata från lång tid tillbaka.

Datavärdskap för luftkvalitet på SMHI:s webbplats

Resultat från mätningar går även att hitta på kommunernas egna webbplatser eller hos luftvårdsförbunden, oftast i form av rapporter eller andra sammanställningar.

Från vissa mätstationer visas de uppmätta värdena direkt – så kallad realtidsdata. Mätvärdena levereras då direkt från mätinstrumentet till en webbtjänst som visar halterna direkt utan föregående kvalitetsgranskning (man bör vara observant på att de därför kan innehålla tillfälligt felaktiga värden). Sådana webbtjänster finns hos en del kommuner samt här på Naturvårdsverkets webbplats. Samma data rapporteras i kvalitetsgranskad form året därpå till datavärden.