Vägledning

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Trafik i Göteborg

Vägledning om hur kontrollen av luftkvalitet ska gå till. Om ansvar, åtgärdsprogram, kontroll, rapporteringen och gränsvärden.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Den här sidan vänder sig till

Kommuner, länsstyrelser, luftvårdsförbund, konsulter inom mätning och modellering av luftkvalitet.

Normerna gäller hela landet

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.

Sammanställning av miljökvalitetsnormer (pdf 143 kB)

Kommunerna ska kontrollera luftkvaliteten

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske i form av mätning, modellering eller objektiv skattning beroende på luftkvalitetssituationen.

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2019:9) om kontroll av luftkvalitet anges hur kontrollen ska gå till. Vägledning finns i Luftguiden och andra vägledningsdokument.

Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund (landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna för marknära ozon.

Åtgärdsprogram

För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda/följas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas av den berörda kommunen eller länsstyrelsen.

Idag finns det åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (PM10) i ett tiotal kommuner i landet. Arbete med att ta fram åtgärdsprogram i ytterligare kommuner pågår.

Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.

Överskridanden av miljökvalitetsnormerna

Under 2019 överskreds miljökvalitetsnormerna i ett antal kommuner i Sverige. Överskridandena ska rapporteras till Naturvårdsverket, som gör en bedömning av om åtgärdsprogram behöver tas fram.

E-brevet Nytt om luftkontroll

Som en del av Naturvårdsverkets vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, ges ”Nytt om luftkontroll” ut cirka två gånger om året. Brevet distribueras via e-post till bland annat kommuner, länsstyrelser och luftvårdsförbund.

Nytt om luftkontroll

Frågor och synpunkter

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter som gäller miljökvalitetsnormerna för utomhusluft:

mkn-luft@naturvardsverket.se

Publikationer

Mer information