Vägledning

Miljökvalitets­normer för utomhusluft

Cyklister i Göteborg
Granskad: ‎den ‎25‎ ‎juni‎ ‎2024

Vägledning om hur kontrollen av luftkvalitet ska gå till. Om ansvar, åtgärdsprogram, kontroll, rapporteringen och gränsvärden.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Den här sidan vänder sig till

Kommuner, länsstyrelser, luftvårdsförbund, konsulter inom mätning och modellering av luftkvalitet.

Normerna gäller hela landet

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras på krav i EU-direktiv.

Sammanställning av miljökvalitetsnormer (pdf 143 kB)

För mätning, modellering och rapportering/datahantering av utomhusluft finns tre stödfunktioner.

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar innehas av ACES vid Stockholms universitet. Referenslaboratoriets roll är att stödja kommunerna i frågor om kvalitetssäkring, val av mätmetod/mätutrustning etcetera. Referenslaboratoriet bistår även Naturvårdsverket vid likvärdighetsbedömningar av mätmetoder/mätutrustning.

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar (aces.su.se)

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller innehas av SMHI. Detta referenslaboratorium har inrättats för att ge kommunerna vägledning kring strategier för modellberäkning, val av beräkningsmodell etcetera.

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller (smhi.se)

Datavärdskap för luftkvalitet

Datavärdskap för luftkvalitet innehas av SMHI. Datavärdens roll är att ta emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra dessa. Data finns att hämta på SMHI:s webbplats.

Datavärdskap för luftkvalitet (smhi.se)

Kommunerna ska kontrollera luftkvaliteten

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske i form av mätning, modellering eller objektiv skattning beroende på luftkvalitetssituationen.

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2019:9) om kontroll av luftkvalitet anges hur kontrollen ska gå till. Vägledning finns i Luftguiden och andra vägledningsdokument.

Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund (landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna för marknära ozon.

Åtgärdsprogram

För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda/följas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas av den berörda kommunen eller länsstyrelsen.

Idag finns det åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (PM10) i ett tiotal kommuner i landet. Arbete med att ta fram åtgärdsprogram i ytterligare kommuner pågår.

Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.

Överskridanden av miljökvalitetsnormerna

Under 2023 överskreds miljökvalitetsnormerna i ett antal kommuner i Sverige. Överskridanden ska rapporteras till Naturvårdsverket, som gör en bedömning av om åtgärdsprogram behöver tas fram.

Luftdata i diagram

E-brevet Nytt om luftkontroll

Som en del av Naturvårdsverkets vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, ges ”Nytt om luftkontroll” ut cirka två gånger om året. Brevet distribueras via e-post till bland annat kommuner, länsstyrelser och luftvårdsförbund.

Nytt om luftkontroll

Frågor och synpunkter

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter som gäller miljökvalitetsnormerna för utomhusluft:

mkn-luft@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna ge stöd och vägledning i frågor som inkommer till myndigheten, granska dokument samt återkoppla rörande dokumentens innehåll.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kan även myndighetens leverantörer av IT-drift och IT-förvaltning rörande verktyg för dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem och webbkonferenssystem komma att få tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Vi samlar in följande personuppgifter:

  • Personnamn
  • Titel
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Organisatorisk tillhörighet
  • Fotografi samt bild- och ljudupptagningar vid digitala möten då webbkonferenssystem används

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos oss och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan den som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut allmänna handlingar.

Vid användande av webbkonferenssystem kan personuppgifter överföras till USA. Beslut om adekvat skyddsnivå saknas vad avser USA. Eventuella överföringar av personuppgifter vidtas därmed med stöd av standardiserade dataskyddsbestämmelser i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Handlingar av vikt för ärendet bevaras registreras i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.

Publikationer

Läs mer om luft

Här kan du bland annat läsa mer om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och hur luftkvaliteten kontrolleras.

Samlad information om luft