Vägledning

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Trafik i Göteborg

Överskridanden av miljökvalitetsnormerna

Under 2020 överskreds miljökvalitetsnormerna i ett antal kommuner i Sverige. Överskridandena ska rapporteras till Naturvårdsverket, som gör en bedömning av om åtgärdsprogram behöver tas fram.

När en miljökvalitetsnorm (MKN) överskrids, ska ett åtgärdsprogram vid behov tas fram av berörd länsstyrelse eller kommun. Syftet med ett åtgärdsprogram är att samordna och genomföra de mest lämpade och kostnadseffektiva åtgärderna och styrmedlen.

Ansvarsfördelning vid överskridanden

  • När en miljökvalitetsnorm (MKN) för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas ska berörd kommun underrätta Naturvårdsverket om detta.
  • Naturvårdsverket bedömer om det finns behov av att upprätta ett åtgärdsprogram.
  • Åtgärdsprogrammet ska i så fall tas fram av berörd länsstyrelse eller kommun.
  • Berörda kommuner och myndigheter ansvarar för att sinsemellan fördela ansvaret för genomförandet av de åtgärder eller styrmedel som fastställts i åtgärdsprogrammet.

Läs mer om underrättelse om överskridande eller risk för överskridande av miljökvalitetsnorm (MKN) och om åtgärdsprogram:

Rapportera luftkvalitetsdata

Åtgärdsprogram för luft

Överskridanden 2020

I tabellen redovisas i vilka kommuner miljökvalitetsnormerna överskreds för kväveoxid (NO2), partiklar (PM10) respektive kolmonoxid (CO) under 2020.

Förorening MKN (µg/m3), max tillåtet överskridande (dygn, timmar) Kommun Station Överskridande
uppmätt
sedan år
NO2 Dygn>60 max 7 dygn Umeå Västra Esplanaden 2006
         
PM10 Dygn>50 max 35 dygn Piteå Prästgårdsgatan 2020
PM10 Dygn>50 max 35 dygn Sundsvall Bergsgatan 2018
PM10 Dygn>50 max 35 dygn Östersund Rådhusgatan 2020
         
CO 8-timmars-medelvärde >10 mg/m3 Stockholm Sveavägen 2016