Vägledning

Miljökvalitets­normer för utomhusluft

Cyklister i Göteborg

Överskridanden av miljökvalitetsnormerna

Under 2021 överskreds miljökvalitetsnormerna i ett antal kommuner i Sverige. Överskridandena ska rapporteras till Naturvårdsverket, som gör en bedömning av om åtgärdsprogram behöver tas fram.

När en miljökvalitetsnorm (MKN) överskrids, ska ett åtgärdsprogram vid behov tas fram av berörd länsstyrelse eller kommun. Syftet med ett åtgärdsprogram är att samordna och genomföra de mest lämpade och kostnadseffektiva åtgärderna och styrmedlen.

Ansvarsfördelning vid överskridanden

  • När en miljökvalitetsnorm (MKN) för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas ska den berörda kommunen underrätta Naturvårdsverket om detta.
  • Naturvårdsverket bedömer om det finns behov av att upprätta ett åtgärdsprogram.
  • Åtgärdsprogrammet ska i så fall tas fram av berörd länsstyrelse eller kommun.
  • Berörda kommuner och myndigheter ansvarar för att sinsemellan fördela ansvaret för genomförandet av de åtgärder eller styrmedel som fastställts i åtgärdsprogrammet.

Läs mer om underrättelse om överskridande eller risk för överskridande av miljökvalitetsnorm (MKN) och om åtgärdsprogram:

Rapportera luftkvalitetsdata

Åtgärdsprogram för luft

Överskridanden 2021

I tabellen redovisas i vilka kommuner miljökvalitetsnormerna överskreds för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) under 2021.

Förorening MKN (µg/m3), max tillåtet överskridande (dygn, timmar) Kommun Station
NO2 Dygn>60 max 7 dygn Umeå Västra Esplanaden
PM10 Dygn>50 max 35 dygn Skellefteå Kv Pantern
PM10 Dygn>50 max 35 dygn Skellefteå Viktoriagatan
PM10 Dygn>50 max 35 dygn Östersund Rådhusgatan

För mätning, modellering och rapportering/datahantering av utomhusluft finns tre stödfunktioner.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar innehas av ACES vid Stockholms universitet. Referenslaboratoriets roll är att stödja kommunerna i frågor om kvalitetssäkring, val av mätmetod/mätutrustning etcetera. Referenslaboratoriet bistår även Naturvårdsverket vid likvärdighetsbedömningar av mätmetoder/mätutrustning.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar (aces.su.se)

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller innehas av SMHI. Detta referenslaboratorium har inrättats för att ge kommunerna vägledning kring strategier för modellberäkning, val av beräkningsmodell etcetera.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller (smhi.se)

Datavärdskap för luftkvalitet

Datavärdskap för luftkvalitet innehas av SMHI. Datavärdens roll är att ta emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra dessa. Data finns att hämta på SMHI:s webbplats.

Datavärdskap för luftkvalitet (smhi.se)

Luftdata i diagram

Läs mer om luft

Här kan du bland annat läsa mer om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och hur luftkvaliteten kontrolleras.

Samlad information om luft