Vägledning

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Cyklister i Göteborg

Rapportera luftkvalitetsdata

Vägledning om hur kommunerna varje år ska rapportera resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning till Naturvårdsverkets datavärd.

Kommunerna ska varje år rapportera resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning till Naturvårdsverkets datavärd.

Årlig rapportering av resultat

Resultat från kontrollen ska årligen rapporteras till Datavärdskap Luft enligt 36–38 §§ föreskrifterna om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9). Resultat från mätning ska rapporteras senast den 31 mars och resultaten från modellering och objektiv skattning senast den 15 juni.

Naturvårdsverket skickar varje år inför rapporteringen ut information till kommunerna om hur rapporteringen ska gå till. Följande information har gått ut inför rapporteringen av mätdata den 31 mars 2022.

Rapportering av mätdata för 2021 (pdf 317 kB)

Handledning för rapportering av mätdata till datavärdskapet för luftkvalitet (pdf 277 kB)

För kommuner som inte har några mätningar att rapportera för 2021 gäller krav på rapportering av modellberäkning eller objektiv skattning (inklusive inledande kartläggning). Följande information gick ut inför rapporteringen av modellering och objektiv skattning den 15 juni 2022.

Rapportering av modellering och objektiv skattning för 2021 (pdf 271 kB)

Vid revidering av redan rapporterade data ska återrapportering ske snarast möjligt i fullständigt format till datavärden.

Vad ska rapporteras?

Rapporteringskravet omfattar resultat från såväl mätning och modellberäkning som objektiv skattning. Detta innebär att alla kommuner på något sätt ska rapportera till datavärden om sin luftkvalitet. Om kommunen ingår i ett samverkansområde kan rapporteringen överlåtas till företrädaren för samverkansområdet.

I de fall kontrollen skett i form av mätning eller modellering ska, utöver resultat från kontrollen, även kvalitetssäkringsprogram och kontrollstrategi för innevarande år rapporteras. 

Lagring av data

Datavärden tar emot, lagrar och tillgängliggör data om luftkvalitet. På datavärdens webbsida går det att ladda ner data från mätningar i tätort (gaturum och urban bakgrund) och landsbygd (regional bakgrund) samt resultat från modellberäkningar och objektiv skattning.

Datavärdskap för luftkvalitet på SMHI:s webbplats

Naturvårdsverket rapporterar varje år via Datavärden data om luftkvalitet från Sverige till EU via Datavärden.

Luftdata som rapporterats till EU (Eionets webbplats)

För frågor kring rapportering av data med mera, kontakta Datavärd Luft, SMHI:

datavardluft@smhi.se

Underrättelse vid risk för överskridande av miljökvalitetsnorm

Om resultatet av kontrollen har visat att en miljökvalitetsnorm kan antas komma att överskridas ska kommunen enligt 30 § luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) skicka in en underrättelse till Naturvårdsverket. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som krävs enligt 34 § Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).

Underrättelsen ska sändas till:

registrator@naturvardsverket.se

med kopia till mkn-luft@naturvardsverket.se

Underrättelsen ska snarast möjligt kompletteras i enlighet med 35 § NFS 2019:9.

Dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning styr hur Naturvårdsverket ska behandla personuppgifter.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna handlägga och kommunicera vid ärenden rörande underrättelse om risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra myndighetsutövning. Handläggare inom Naturvårdsverket, kommun, länsstyrelse och statliga myndigheter kan ta del av personuppgifterna. Utöver handläggare kan även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-drift och IT-förvaltning rörande verktyg för dokument- och ärendehanteringssystem och e-postsystem komma att få tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Vi samlar in följande personuppgifter:

  • Personnamn
  • Titel
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Organisatorisk tillhörighet
  • Diarienummer

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos oss och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan den som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut allmänna handlingar.

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Handlingar av vikt för ärendet bevaras registreras i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.

Du har också ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen när dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som gäller dig. Du kan även invända mot behandlingen. Mer information om dina rättigheter hittar du här:

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har även rätt att inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på dataskyddsområdet.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och myndighetens dataskyddsombud

Om du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter:

Telefon: 010-698 10 00

registrator@naturvardsverket.se

dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Här kan du läsa mer om hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter:

Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter

För mätning, modellering och rapportering/datahantering av utomhusluft finns tre stödfunktioner.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar innehas av ACES vid Stockholms universitet. Referenslaboratoriets roll är att stödja kommunerna i frågor om kvalitetssäkring, val av mätmetod/mätutrustning etcetera. Referenslaboratoriet bistår även Naturvårdsverket vid likvärdighetsbedömningar av mätmetoder/mätutrustning.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar (aces.su.se)

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller innehas av SMHI. Detta referenslaboratorium har inrättats för att ge kommunerna vägledning kring strategier för modellberäkning, val av beräkningsmodell etcetera.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller (smhi.se)

Datavärdskap för luftkvalitet

Datavärdskap för luftkvalitet innehas av SMHI. Datavärdens roll är att ta emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra dessa. Data finns att hämta på SMHI:s webbplats.

Datavärdskap för luftkvalitet (smhi.se)

Luftdata i diagram

Läs mer om luft

Här kan du bland annat läsa mer om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och hur luftkvaliteten kontrolleras.

Samlad information om luft