Vägledning

Miljökvalitets­normer för utomhusluft

Cyklister i Göteborg

Dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning styr hur Naturvårdsverket ska behandla personuppgifter.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna administrera utskick av e-brev till enskilda prenumeranter av e-brevet Nytt om luftkontroll. 

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Naturvårdsverkets leverantörer för IT-drift, ärendehanteringssystem och e-postsystem kommer ha tillgång till dina personuppgifter. 

Vi samlar in följande personuppgifter:

  • Personnamn
  • E-postadress
  • Organisatorisk tillhörighet om det förekommer i e-postadressen

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos oss och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan den som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut allmänna handlingar. 

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Du har också ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen när dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som gäller dig. Du kan även invända mot behandlingen. Mer information om dina rättigheter hittar du här

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har även rätt att inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på dataskyddsområdet.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och myndighetens dataskyddsombud

Om du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter:

Telefon: 010-698 10 00
registrator@naturvardsverket.se
dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Här kan du läsa mer om hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter:

Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter

Luftdata i diagram

Läs mer om luft

Här kan du bland annat läsa mer om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och hur luftkvaliteten kontrolleras.

Samlad information om luft