Beskrivning av mätstationstyper för luft

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎november‎ ‎2023

Om de olika typerna av mätstationer som används för att kontrollera luftkvalitet.

Gaturum

Gata i en tätort där människor sannolikt exponeras för de högsta halterna av en förorening.

Regional bakgrund

Område på landsbygd eller liknande på långt avstånd från källor som trafik och industri.

Urban bakgrund

De områden och platser i en tätort där föroreningsnivåerna är representativa för den exponering som befolkningen i allmänhet är utsatt för. Vid mätning i urban bakgrund placeras därför mätutrustningen i exempelvis parker och på torg, inte utmed trafikintensiva gator.