Publikation

Luft & miljö 2023 – Partiklar

Barnet och svart katten tittar ut genom fönstret.

Om publikation

Luft & miljö 2023 – Partiklar tar oss med bland partiklar som är så små att de inte syns, men trots det ger upphov till stora samhällsekonomiska kostnader varje år, framför allt genom de negativa hälsoeffekter som de orsakar. Går partikelhalterna åt rätt håll och gör vi vad som krävs? Finns det faktorer som riskerar att motverka en positiv utveckling? 

För att kunna vidta rätt åtgärder är det viktigt att ha kunskap om partiklarna, att veta vilka källor de kommer från och vilka effekter de har. Forskning och politik har ett stort ansvar i att arbeta tillsammans för att vi ska kunna nå ett samhälle med så låga partikelhalter som möjligt. Det finns verktyg för att komma framåt – och det är viktigt att de används. 

Resultaten från den svenska miljöövervakningen behövs för att kunna beskriva tillståndet, upptäcka förändringar och bedöma hotbilder i miljön. De är ett viktigt underlag till miljömålsuppföljningen och internationell rapportering. Resultaten från de systematiska undersökningarna ligger också till grund för beslut om åtgärder. 

Partiklar övervakas i regional och urban bakgrund, tillsammans med ett antal andra luftföroreningar, inom ramen för Naturvårdsverkets Programområde Luft i den nationella miljöövervakningen. Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för luft, däribland partiklar, följs. 

Rapporten finns även på engelska

 

ISBN
978-91-620-1308-0
Utgiven
‎3‎/‎6‎/‎2023
Sidor
101
Omslagets framsida till publikation.