PAH, utsläpp till luft

Egen uppvärmning med ved i bostäder och lokaler står för den största delen av de svenska utsläppen av PAH till luft.

   Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp av flera hundra enskilda kemiska ämnen. Många PAH-föreningar är cancerframkallande eller kan orsaka skador på arvsmassan.

   Utsläppen har mer än halverats sedan 1990 främst från industrin och egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Detta beror på att reningen av rökgaser förbättrats och att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och andra uppvärmningsformer.

   PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och i industriprocesser. Här redovisas PAH1–4, det vill säga summan av de fyra ämnena som anses mest hälsofarliga:

   • bens(a)pyren
   • bens(b)fluoranten
   • bens(k)fluoranten
   • indeno(1,2,3-cd)pyren.

   Utsläppen av PAH har minskat kraftigt sedan 1990

   Utsläppen av PAH har minskat från cirka 20 ton år 1990 till cirka 7 ton år 2021, en minskning med 65 procent. Mellan 2020 och 2021 minskade utsläppen något.

   Vedeldning är en av de största utsläppskällorna till PAH

   Den största källan till utsläpp av PAH till luft i Sverige är egen uppvärmning med ved i bostäder, jord- och skogsbruksfastigheter samt kommersiella och offentliga lokaler. Förbränning av fasta biobränslen, till exempel ved, flis och pellets, stod för cirka 77 procent av utsläppen 2021.

   Utsläppen av PAH från egen uppvärmning har minskat med 61 procent sedan 1990. Det beror framför allt på en övergång från uppvärmning med oljepannor till fjärrvärme, värmepumpar samt ökad eldning av biobränslen. Mellan 2020 och 2021 minskade utsläppen med cirka 3 procent främst från bostäder.

   Bens(a)pyren, utsläpp till luft från småskalig vedeldning

   Industrins utsläpp har minskat stort

   Industrin är den näst största källan för utsläpp av PAH varav den allra största andelen kommer från järn-och stålindustrin. År 2021 svarade sektorn för cirka 17 procent av totalen. Utsläppen har minskat med 80 procent sedan 1990 till följd av att striktare regler införts för industriutsläpp samt tillämpning av nya tekniker inom industrin.

   Aluminiumfabriken i Sundsvall – ett gott exempel

   Ett gott exempel på denna utveckling är aluminiumfabriken Kubal utanför Sundsvall. Den var tidigare den största enskilda utsläppskällan av PAH. Tack vare ändrade produktionsmetoder är utsläppen från och med år 2009 nära noll.

   Förbränning av fasta biobränslen

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fasta biobränslen som orsakar utsläpp av PAH till luft. En ökad förbränning av biobränsle har lett till att utsläppen har tredubblats sedan 1990. Sektorn stod för cirka 5 procent av de totala utsläppen 2021. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen med 23 procent till följd av ökad förbränning av fasta biobränslen inom branschen.

   Även inrikes transporter bidrar med PAH-utsläpp till luft

   Inrikes transporter orsakar litet utsläpp av PAH och svarade år 2021 för drygt en procent (cirka 80 kilogram) av de totala utsläppen. Utsläppen har minskat med 64 procent sedan 1990 till följd av att katalysatortekniken i bilarna minskar utsläppen.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer