PAH, utsläpp till luft

Egen uppvärmning med ved i bostäder och lokaler står för drygt tre fjärdedelar av de svenska utsläppen av PAH till luft.

   Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp av flera hundra enskilda kemiska ämnen. Många PAH-föreningar är cancerframkallande eller kan orsaka skador på arvsmassan.

   Utsläppen har mer än halverats sedan 1990 främst från industrin och egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Detta beror på att reningen av rökgaser förbättrats och att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och andra uppvärmningsformer.

   PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och i industriprocesser. Här redovisas PAH1–4, det vill säga summan av de fyra ämnena som anses mest hälsofarliga:

   • bens(a)pyren
   • bens(b)fluoranten
   • bens(k)fluoranten
   • indeno(1,2,3-cd)pyren.

   Utsläppen av PAH har minskat kraftigt sedan 1990

   Utsläppen av PAH har minskat från cirka 20 ton år 1990 till 7 ton år 2020, en minskning med 64 procent. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med 3 procent.

   Småskalig vedeldning största utsläppskällan av PAH

   Den största källan till utsläpp av PAH till luft i Sverige är egen uppvärmning med ved i bostäder, jord- och skogsbruksfastigheter samt kommersiella och offentliga lokaler. Förbränning av fasta biobränslen, till exempel ved och flis, stod för cirka 78 procent av utsläppen 2020.

   Utsläppen av PAH från egen uppvärmning har minskat med cirka 60 procent sedan 1990. Det beror framför allt på en övergång från uppvärmning med oljepannor till fjärrvärme, värmepumpar samt ökad eldning av biobränslen. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med cirka 2 procent främst från bostäder.

   Bens(a)pyren, utsläpp till luft från småskalig vedeldning

   Industrins utsläpp har minskat stort

   Industrin är den näst största källan för utsläpp av PAH varav den allra största andelen kommer från järn-och stålindustrin. År 2020 svarade sektorn för 16 procent av totalen. Utsläppen har minskat med cirka 80 procent sedan 1990 till följd av att striktare regler införts för industriutsläpp samt tillämpning av ny teknik inom industrin.

   Aluminiumfabriken i Sundsvall – ett gott exempel

   Ett gott exempel på denna utveckling är aluminiumfabriken Kubal utanför Sundsvall. Den var tidigare den största enskilda utsläppskällan av PAH. Tack vare ändrade produktionsmetoder är utsläppen från och med år 2009 nära noll.

   Förbränning av biomassa orsakar utsläpp från el- och fjärrvärme

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fasta biobränslen som orsakar utsläpp av PAH till luft. En ökad förbränning av biobränsle har lett till att utsläppen har tre fördubblats sedan 1990. Sektorn stod för cirka 5 procent av de totala utsläppen 2020.

   Även inrikes transporter bidrar med PAH-utsläpp till luft

   Inrikes transporter orsakar litet utsläpp av PAH och svarade år 2020 för drygt en procent (cirka 80 kilogram) av de totala utsläppen. Utsläppen har minskat med 64 procent sedan 1990 till följd av att katalysatortekniken i bilarna minskar utsläppen.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer