Kväveoxider, utsläpp till luft från internationellt flyg och sjöfart

Utsläppen av kväveoxider, NOx, till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg och sjöfart, även kallad internationell bunkring, har mer än fördubblats sedan 1990. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

   Kraftig ökning sedan 1990

   Den internationella flyg och sjöfarten ger upphov till betydande NOx-utsläpp. Dessa utsläpp omfattas för närvarande inte av några nationella åtaganden om utsläppsminskningar och räknas därför inte in i de nationella utsläppen vid rapportering till FN:s luftvårdskonvention och till EU, men redovisas årligen separat.

   Utsläppen av NOx från bränslen som används till utrikes flyg och sjöfart bidrar till betydligt större utsläpp än den inhemska sjöfarten och flyget. De aggregerade utsläppen av NOx från internationella transporter uppgick år 2020 till cirka 127 tusen ton som har mer än fördubblats jämfört med 1990. Under 2020 ökade utsläppen med nästan 10 procent jämfört med föregående år.

   Sjöfarten står för största delen av NOx-utsläppen

   Största delen av NOx-utsläppen kommer från sjöfart som stod för drygt 97 procent av de totala utsläppen år 2020. Det har ökat med drygt 150 procent sedan 1990 till följd av ökad sjöfarttrafik. Mellan 2019 och 2020 ökade utsläppen med nästan 17 procent.

   Covid-19-pandemin har påverkat NOx-utsläppen från flygtrafiken

   Andelen NOx-utsläpp från internationell luftfart är relativt liten. Sedan 1990 och fram till 2019 ökade utsläppen med 120 procent på grund av ökat internationellt resande under perioden. Under 2020 rasade utsläppen kraftigt med nästan två tredjedelar (64 procent) till följd av Covid-19-pandemin då flygresandet nästan upphörde helt.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket