Kväveoxider, utsläpp till luft från internationellt flyg och sjöfart

Utsläppen av kväveoxider till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg och sjöfart, även kallad internationell bunkring, har fördubblats sedan 1990. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

   Kraftig ökning sedan 1990

   Den internationella flyg och sjöfarten ger upphov till betydande utsläpp av kväveoxider (NOx). Dessa utsläpp omfattas för närvarande inte av några nationella åtaganden om utsläppsminskningar och räknas därför inte in i de nationella utsläppen vid rapportering till FN:s luftvårdskonvention och till EU, men redovisas årligen separat.

   Utsläppen av NOx från bränslen som används till utrikes flyg och sjöfart bidrar till betydligt större utsläpp än den inhemska sjöfarten och flyget. De aggregerade utsläppen av NOx från internationella transporter uppgick år 2021 till cirka 117 tusen ton som har mer än fördubblats jämfört med 1990. Under 2021 minskade utsläppen med nästan 8 procent jämfört med föregående år.

   Sjöfarten står för största delen av NOx-utsläpp

   Största delen av NOx-utsläppen kommer från sjöfart som stod för cirka 96 procent av de totala utsläppen år 2021. Det har ökat med cirka 137 procent sedan 1990 till följd av ökad aktivitet. Mellan 2020 och 2021 minskade utsläppen med 8 procent.

   Covid-19-pandemin har påverkat NOx-utsläppen från flygtrafiken

   Andelen NOx-utsläpp från internationell luftfart är relativt liten (cirka 4 procent eller drygt 4 000 ton). Sedan 1990 och fram till 2019 ökade utsläppen med cirka 57 procent på grund av ökat internationellt resande. Mellan 2019 och 2021 märks en kraftig nedåtgående trend då utsläppen minskade med cirka 60 procent till följd av covid-19-pandemin då flygresandet minskade stort under perioden.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket