Utrikes sjöfart och flyg, utsläpp av växthusgaser

Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, även kallad internationell bunkring, har ökat med drygt 160 procent mellan 1990 och 2019. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

  • Ökade utsläpp från utrikes transporter

   Alla sektorer i samhället måste minska sina utsläpp av växthusgaser för att vi ska nå det långsiktiga klimatmålet. Växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten och flygfarten omfattas inte av några nationella åtaganden om utsläppsminskningar men det finns internationella åtagande för att minska utrikes sjöfartsutsläppen och för det internationella flyget finns ett åtagande om att klimatkompensera utsläppsökningen från och med 2020.

   Koldioxidutsläppen från internationellt flyg för resor inom EU ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter sedan 2014. Utsläppen av växthusgaser från bränslen som används till utrikes sjöfart och flyg bidrar till betydligt större utsläpp än den inhemska sjöfarten och flyget.

   Ökade utsläpp från bränsle till sjöfart 

   Större delen av utsläppen från utrikes sjöfart och flyg kommer från bränsle till sjöfart, nästan 9,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019. Detta är över 159 procent högre än 1990 och 13 procent högre jämfört med föregående år. Det finns flera förklaringar till varför den internationella bunkringen för sjöfart varierar med tiden. Några av dessa är att:

   • Svenska aktörer har vunnit marknadsandelar på bunkringsmarknaden dels genom att de var tidigt ute med att kunna erbjuda låg-svavelhaltigt bränsle och dels för att ett stort konkurrerande danskt företag gick i konkurs 2014.
   • Produktionen av restolja (eldningsolja 2-5) har ökat på grund av större efterfråga på låg-svavelhaltigt bränsle där restolja sedan sålts som billigare hög-svavelhaltigt bränsle.
   • Hur mycket rederierna väljer att bunkra i Sverige har också att göra med hur bränslepriset i Sverige förhåller sig jämfört med andra länder och fartygets rutter i övrigt.

   Ökat internationellt resande har ökat utsläppen

   Växthusgasutsläppen från flygets internationella bunkring var 2,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019. Detta är 98 procent högre än 1990 och minskning med fem procent jämfört med föregående år.

   Bränsle som tankas (internationell bunkring) återspeglar endast utsläppen från just tankningen i Sverige och tar inte hänsyn till flygresans slutgiltiga mål och fullständiga längd eller flygresor vars tankningar skett utanför Sverige. För att uppskatta svenskarnas klimatpåverkan från flygresor måste även resvanor och antalet flygresor beaktas.

   Läs mer om flygets klimatpåverkan

   Vid utsläppsberäkningarna är hänsyn inte tagen till den ökade klimateffekt som uppstår vid förbränning på hög höjd.

   Ny statistik publiceras 14 december 2021

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket