Kvicksilver, utsläpp till luft

Utsläppen av kvicksilver till luft har minskat med drygt tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på att användningen av kvicksilver har minskat och att reningen av rökgaser förbättrats.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Kvicksilver, Hg, sprids till luften vid förbränning. Både fossila- och biobränslen samt avfall innehåller små mängder Hg som släpps ut i miljön vid förbränning. Idag är utsläppen förhållandevis små, cirka 0,37 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 76 procent. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med 6 procent. Världshälsoorganisationen har identifierat att Hg i miljö innebär särskilt stora risker för folkhälsan.

   Minskade Hg-utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion och industrin

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fasta biobränslen och avfall som orsakar utsläpp av Hg till luft. Sektorn stod för drygt en tredjedel av de totala utsläppen år 2020. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 72 procent trots en ökad produktion av el- och fjärrvärme. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning samt på minskad användning av fossila bränslen som kol. Under 2020 minskade utsläppen med nästan 15 procent jämfört med 2019 till följd av varmt väder.

   En ytterligare stor källa till dagens utsläpp av Hg är industrin. Sektorn stod för 39 procent av de totala utsläppen år 2020. Utsläppen har minskat med nästan 82 procent sedan 1990 på grund av bättre reningsutrustning inom stålverk och metallsmältverk samt kemiindustri. Utsläppen år 2020 har minskat något jämfört med 2019.

   Inrikes transporterna stod för cirka 10 procent (eller 37 kilogram) av utsläppen år 2020 varav vägtrafiken svarade för den största delen. Idag är utsläppen cirka 14 procent lägre än 1990 års utsläppsnivå trots att trafikarbetet på de svenska vägarna har ökat kraftigt, troligen på grund av att Hg innehållet i bränslen idag är väldigt lågt.

   Krematorierna stod för 7 procent (eller cirka 26 kilogram) av Hg-utsläpp år 2020. Utsläppen har minskat med cirka 85 procent sedan 1990 trots att andelen som kremeras har ökat stadigt under åren. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning inom krematorierna.

   Övriga små källor till Hg-utsläpp till luft är egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt hus- och bilbränder.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer