Kvicksilver, utsläpp till luft

Utsläppen av kvicksilver till luft har minskat med nästan tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på att användningen av kvicksilver har minskat och att reningen av rökgaser förbättrats.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Kvicksilver (Hg) sprids till luften vid förbränning. Både fossila- och biobränslen samt avfall innehåller små mängder Hg som släpps ut i miljön vid förbränning. Idag är utsläppen förhållandevis små, cirka 0,41 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 74 procent. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen med 4 procent. Världshälsoorganisationen har identifierat att Hg i miljön innebär särskilt stora risker för folkhälsan.

   Minskade Hg-utsläpp från industrin och el- och fjärrvärmeproduktion

   Industrisektorn stod för cirka 42 procent av de totala utsläppen år 2021. Utsläppen har minskat med nästan 80 procent sedan 1990 på grund av bättre reningsutrustning inom stålverk och metallsmältverk samt kemiindustri. Utsläppen år 2021 har minskat något jämfört med 2020.

   En ytterligare stor källa till dagens utsläpp av Hg är el- och fjärrvärmeproduktionen. Det är framför allt förbränning av fasta biobränslen och avfall som orsakar utsläpp av Hg till luft. Sektorn stod för cirka 36 procent av de totala utsläppen år 2021. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 68 procent trots en ökad produktion av el- och fjärrvärme. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning samt på minskad användning av fossila bränslen som kol. Under 2021 ökade utsläppen med nästan 12 procent jämfört med 2020 till följd av ökad förbränning av fasta biobränslen inom branschen.

   Inrikes transporterna stod för cirka 9 procent (eller 38 kilogram) av utsläppen år 2021 varav vägtrafiken svarade för den största delen. Idag är utsläppen cirka 13 procent lägre än 1990 års utsläppsnivå trots att trafikarbetet på de svenska vägarna har ökat kraftigt, troligen på grund av att Hg-innehållet i bränslen idag är väldigt lågt.

   Krematorierna stod för drygt 5 procent (eller cirka 23 kilogram) av Hg-utsläppen år 2021. Vid kremering förångas det Hg som finns i amalgamfyllningar i tänderna. Utsläppen har minskat med cirka 87 procent sedan 1990 trots att andelen som kremeras har ökat stadigt under åren. Detta beror framför allt på bättre installation av rökgasreningsanläggningar inom krematorierna.

   Övriga små källor till Hg-utsläpp till luft är egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt oavsiktliga bränder som deponibränder samt hus- och bilbränder.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer