Kvicksilverutsläpp till luft

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

Utsläppen av kvicksilver till luft har minskat med nästan tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på att användningen av kvicksilver har minskat och att reningen av rökgaser förbättrats.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Kvicksilver (Hg) sprids till luften vid förbränning. Både fossila- och biobränslen samt avfall innehåller små mängder kvicksilver som släpps ut i miljön vid förbränning. Idag är utsläppen förhållandevis små, cirka 0,4 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med ca 75 procent. Mellan 2021 och 2022 minskade utsläppen med fyra procent. Världshälsoorganisationen har identifierat att kvicksilver i miljön innebär särskilt stora risker för folkhälsan.

   Minskade kvicksilverutsläpp från industrin och el- och fjärrvärmeproduktion

   Industrisektorn stod för ca 42 procent av de totala utsläppen år 2022. Utsläppen har minskat med nästan 80 procent sedan 1990 på grund av bättre reningsutrustning inom stålverk och metallsmältverk samt kemiindustri. Utsläppen år 2022 har minskat med ca 5 procent jämfört med 2021 framför allt från metallindustri.

   En ytterligare stor källa till dagens utsläpp av kvicksilver är el- och fjärrvärmeproduktionen. Det är framför allt förbränning av fasta biobränslen och avfall som orsakar utsläpp av kvicksilver till luft. Sektorn stod för ca 36 procent av de totala utsläppen år 2022. Sedan 1990 har utsläppen minskat med drygt 69 procent trots en ökad produktion av el- och fjärrvärme. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning samt på minskad användning av fossila bränslen som kol. Under 2022 minskade utsläppen med knappt tre procent jämfört med året före till följd av minskade förbränning av fasta biobränslen inom branschen.

   Inrikes transporterna stod för cirka 9 procent (eller 36 kilogram) av utsläppen år 2022 varav vägtrafiken svarade för den största delen. Idag är utsläppen cirka 17 procent lägre än 1990 års utsläppsnivå trots att trafikarbetet på de svenska vägarna har ökat kraftigt, troligen på grund av att innehållet av kvicksilver i bränslen idag är väldigt lågt.

   Krematorierna stod för drygt fem procent (eller cirka 21 kilogram) av kvicksilverutsläpp år 2022. Vid kremering förångas det kvicksilver som finns i amalgamfyllningar i tänderna. Utsläppen har minskat med cirka 88 procent sedan 1990 trots att andelen som kremeras har ökat stadigt under åren. Detta beror framför allt på bättre installation av rökgasreningsanläggningar inom krematorierna.

   Övriga små källor till utsläpp av kvicksilver till luft är egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt oavsiktliga bränder som deponibränder samt hus- och bilbränder.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer