Kvävedioxid i gaturum (antal dygn över miljökvalitetsnormen)

Granskad: ‎den ‎29‎ ‎juni‎ ‎2023

Halterna av kvävedioxid i gaturum har minskat under de senaste decennierna, men de är fortfarande ett problem i en del tätorter.

   Miljökvalitetsnormen för dygn överskrids fortfarande

   Halterna av kvävedioxid har minskat i Sverige sedan början av 1980-talet, främst till följd av skärpta avgaskrav på motorfordon. Under flera år gick minskningen långsamt till följd av den ökande trafikmängden och den ökade andelen dieselfordon, men sedan 2020 har tydligt minskade halter kunnat noteras. Höga halter förekommer dock fortfarande i en del svenska tätorter.

   Miljökvalitetsnormen överskrids eller riskerar att överskridas i några kommuner

   Miljökvalitetsnormen (MKN) för dygn (max 7 dygn > 60 µg/m3) har tidigare överskridits i flertalet av de kommuner som rapporterat data. Under 2020 och 2021 var antalet dygnsöverskridanden i kommunerna betydligt lägre än föregående år, och miljökvalitetsnormen överskreds enbart i Umeå. Under 2022 överskreds normen i Umeå och Örnsköldsvik. I ytterligare fem kommuner förekom överskridanden av dygnsmedelvärdet, dock utan att överskrida det tillåtna antalet dygn.

   I de kommuner som mäter kvävedioxid i fler än ett gaturum kan halterna variera kraftigt mellan olika gaturum. Under de senaste åren har antalet överskridanden av dygnsmedelvärdet dock varit för få för att en skillnad skulle kunna noteras där, men skillnaden kan fortfarande ses i själva halterna.

   Fordonstrafik och uppvärmning

   De främsta källorna till utsläpp av kväveoxider är transporter, industri, el- och fjärrvärme och arbetsmaskiner. Utöver direkta utsläpp av kväveoxider sker i tätorterna även bildning av kvävedioxid från kväveoxid i närvaro av ozon.

   Kvävedioxid påverkar hälsan

   Kvävedioxid kan i sig bidra till en ökad känslighet och har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation och nedsatt lungfunktion. Personer med astma samt barn är särskilt utsatta.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket