Kvävedioxid i gaturum (antal dygn över miljökvalitetsnormen)

Halterna av kvävedioxid i gaturum har minskat under de senaste decennierna, men de är fortfarande ett problem i många tätorter.

   Miljökvalitetsnormen för dygn överskrids fortfarande

   Halterna av kvävedioxid har minskat i Sverige sedan början av 1980-talet, främst till följd av skärpta avgaskrav på motorfordon. Höga halter av kvävedioxid är dock fortfarande ett problem i många svenska tätorter, och minskningen har under de senaste åren gått långsamt till följd av den ökande trafikmängden och den ökade andelen dieselfordon. Under 2020 kunde tydligt minskade halter noteras, följt av en svag uppgång 2021.

   Miljökvalitetsnormen överskrids eller riskerar att överskridas i några kommuner

   Miljökvalitetsnormen (MKN) för dygn (max 7 dygn > 60 µg/m3) har tidigare överskridits i flertalet av de kommuner som rapporterat data. Under 2020 och 2021 var antalet dygnsöverskridanden i kommunerna betydligt lägre än föregående år, och miljökvalitetsnormen överskreds enbart i Umeå. I ytterligare ett tiotal kommuner förekom överskridanden av dygnsmedelvärdet, dock utan att överskrida det tillåtna antalet dygn.

   I de kommuner som mäter kvävedioxid i fler än ett gaturum kan halterna variera kraftigt mellan olika gaturum. I Stockholm observerades under 2019 20 överskridanden av dygnsnormen på Skonertvägen (E4), medan det på Sveavägen endast noterades 3 överskridanden. I Göteborg har skillnaden mellan Gårda och Haga tidigare varit stor, men under de senaste åren minskat. Under 2020 var antalet överskridanden av dygnsmedelvärdet i landet för få för att en skillnad skulle kunna noteras, medan det under 2021 åter framkom en viss skillnad.

   Fordonstrafik och uppvärmning

   De främsta källorna till utsläpp av kvävedioxid är fordonstrafik samt energiproduktion, uppvärmning och industrier. Utöver direkta utsläpp av kvävedioxid sker i tätorterna även bildning av kvävedioxid från kväveoxid i närvaro av ozon.

   Kvävedioxid påverkar hälsan

   Kvävedioxid kan i sig bidra till en ökad känslighet och har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation och nedsatt lungfunktion. Personer med astma samt barn är särskilt utsatta.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket