Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen, NMVOC, till luft har minskat med 62 procent sedan 1990. Orsaken är främst minskade utsläpp från inrikes transporter.

   Minskning sedan 1990

   Flyktiga organiska ämnen, NMVOC, är en samlande benämning av föroreningar, som i närvaro av solljus och tillsammans med kväveoxider bildar marknära ozon.

   Flyktiga organiska ämnen kan bildas vid ofullständig förbränning, men de kan även släppas ut från till exempel bensinångor och lösningsmedel som avdunstar. En del flyktiga organiska ämnen används som lösningsmedel vid industriella processer, samt för färg och lack.

   Utsläppen har minskat till en tredjedel

   De totala utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige år 2021 var cirka 138 tusen ton och utsläppen har minskat med cirka 62 procent sedan 1990. Mellan 2020 och 2021 har utsläppen ökat något.

   Lösningsmedel den största källan till utsläpp

   Den största källan för utsläpp av flyktiga organiska ämnen, och som svarar för 41 procent av de totala utsläppen, är avdunstning av lösningsmedel från olika produkter. Hushållens utsläpp av flyktiga organiska ämnen har varit i stort sett oförändrade sedan 1990. Produkter hos hushållen som bidrar till utsläppen är till exempel tändvätskor, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter och lim.

   Utsläppen av flyktiga organiska ämnen från exempelvis industriell lackering har minskat, medan utsläppen från övrig användning av produkter som innehåller lösningsmedel, från myndigheter, jordbruk, fastighetsbolag, veterinärer och bilservice, har mer än fördubblats sedan 1990. Produkter som konserveringsmedel, kylmedel och medel för att behandla metaller har bidragit mest till ökningen.

   Jordbruket står för 20 procent av utsläppen av flyktiga organiska ämnen. Den största källan är lagring av gödsel. Industrin står för 16 procent av de totala utsläppen. Raffinaderierna är den största industriella utsläppskällan, men här ser vi en också en kraftig minskning av utsläppen, med nästan två tredjedelar sedan 1990.

   Transporter svarar för den största minskningen

   Transportsektorn står för cirka 9 procent av de totala utsläppen av NMVOC i Sverige 2021. Utsläppen från denna sektor har minskat med 92 procent sedan 1990. Det beror framför allt på att nya avgaskrav har införts samt att avdunstning av bensin från bilar har minskat kraftigt.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft
   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer