Avfallsmängder i Sverige

Under 2018 genererades 35,2 miljoner ton avfall i Sverige, varav 2,9 miljoner ton var farligt avfall. Hushållen stod för 4,5 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 440 kilogram avfall per person. Uppgifterna på denna sida avser genererade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall från gruvsektorn.

  • Bortsett från gruvavfallet uppkom 35,2 miljoner ton avfall i Sverige år 2018, varav 30,7 miljoner ton genererades av verksamheter, framförallt byggverksamhet samt avfallshantering och partihandel med skrot. Resterande 4,5 miljoner ton genererades av hushållssektorn (figur ovan).

   Avfall från hushållen

   Mängden avfall per person från hushållen har ökat mellan 2014 och 2016, från 430 kilogram per person till cirka 440 kilogram per person (icke-farligt och farligt avfall sammantaget). Mellan 2016 och 2018 skedde ingen ökning av hushållsavfall per person. Mängden farligt avfall från hushållen, vilket framförallt består av skrotade bilar och avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, är densamma samtliga år 2018, 2016 och 2014, 42 kilogram per person. Hushållsavfall och liknande avfall är det avfallsslag som under 2018 uppkom i störst mängd i hushållen. Det består främst av kärl- och säckavfall, även kallat restavfall, samt blandade avfallsfraktioner som samlas in på kommunernas återvinningscentraler.

   Statistiken rapporteras vartannat år

   Statistiken sammanställs vartannat år och omfattar de avfallsmängder som genererats i Sverige två år före rapporteringen. Nästa omgång med avfallsdata avser år 2020 och kommer att rapporteras av Naturvårdsverket sommaren 2022.

   Du kan läsa mer om statistiken i rapporten Avfall i Sverige 2018.

   Avfall, uppkommet och behandlat (SCB:s webbplats)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket