Avfallsmängder i Sverige

Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, varav 3,2 miljoner ton var farligt avfall. Hushållen stod för 4,6 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 449 kilogram avfall per person. Uppgifterna på denna sida avser genererade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall från gruvsektorn.

   Bortsett från gruvavfallet uppkom 35,7 miljoner ton avfall i Sverige år 2020, varav 31,1 miljoner ton genererades av verksamheter, framförallt byggverksamhet samt avfallshantering och partihandel med skrot. Resterande 4,6 miljoner ton genererades av hushållssektorn (figur ovan).

   Avfall från hushållen

   Mängden avfall per person från hushållen har ökat mellan 2014 och 2020, från 430 kilogram per person till cirka 449 kilogram per person (icke-farligt och farligt avfall sammantaget). Mängden farligt avfall från hushållen, vilket framförallt består av skrotade bilar och avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, är densamma under perioden 2014–2020, 42 kilogram per person. Hushållsavfall och liknande avfall är det avfallsslag som under 2020 uppkom i störst mängd i hushållen. Det består främst av kärl- och säckavfall, även kallat restavfall, samt blandade avfallsfraktioner som samlas in på kommunernas återvinningscentraler.

   Statistiken rapporteras vartannat år

   Statistiken sammanställs vartannat år och omfattar de avfallsmängder som genererats i Sverige två år före rapporteringen. Nästa omgång med avfallsdata avser år 2022 och kommer att rapporteras av Naturvårdsverket sommaren 2024.

   Avfall i Sverige 2020

   Avfall, uppkommet och behandlat (scb.se)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket