Zink, utsläpp till luft

Tidigare var industrin den enskilt största källan till utsläpp av zink till luft i Sverige. Idag är förbränning av fasta biobränslen och inrikes transporter de största källorna till zinkutsläpp till luft.

   Utsläppen har mer än halverats sedan 1990

   Idag är utsläpp av zink (Zn) till luft cirka 68 ton. Det totala utsläppet har minskat med 64 procent sedan 1990 till följd av bättre reningsutrustning inom industrisektorn. Förbränning av fasta biobränslen för el- och fjärrvärme, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt inrikes transporter är nu de största källorna av Zn-utsläpp till luft. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen något.

   Utsläpp från industrin har minskat mest

   Idag sker cirka en fjärdedel, 24 procent, av Zn-utsläppen inom industrin, huvudsakligen järn- och stålindustri, metallindustri samt massa- och pappersindustri. Med hjälp av förbättrad reningsutrustning har utsläppen från sektorn minskat med 89 procent jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Störst minskning skedde i järn- och stålindustri, metallindustri samt massa- och pappersindustri. Mellan 2020 och 2021 minskade utsläppen med cirka 10 procent främst från järn- och stålindustri samt metallindustri.

   Inrikes transporter är en stor källa till Zn-utsläpp till luft

   Under 2021 stod inrikes transporter för nästan 29 procent av de totala Zn-utsläppen, varav vägtrafiken är den största bidragande källan. Slitage partiklar av däck och bromsbeläggningar på bilar är orsaken till utsläppen. Zn-partiklar frigörs från bromsbeläggen varje gång inbromsning sker och på så vis sprids Zn till miljö. Utsläppen från inrikes transporter ökade med nästan 24 procent sedan 1990 på grund av ökat trafikarbete på de svenska vägarna.

   Även förbränning av biobränsle orsakar stora Zn-utsläpp till luft

   Biobränslen innehåller små mängder zink som sprids till luften vid förbränning. Egen uppvärmning av bostäder och lokaler med vedeldning svarade för nästan 25 procent av Zn-utsläppen år 2021. Sedan 1990 har utsläppen minskat något, cirka 4 procent.

   El- och fjärrvärmeproduktion stod för nästan 20 procent av Zn-utsläppen år 2021. Utsläppen har mer än fördubblats sedan 1990 eftersom förbränning av fasta biobränslen inom sektorn har ökat. Under 2021 ökade utsläppen med cirka 26 procent jämfört med 2020 till följd av ökade förbränning av fasta biobränslen inom branschen.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer