Sot, utsläpp till luft

Egen uppvärmning med ved i bostäder och lokaler är den största källan till utsläpp av sot.

   Utsläppen har minskat sedan 2000

   Utsläppen av sot i Sverige var cirka 1,9 tusen ton under 2021. Det är en minskning med 66 procent sedan år 2000.

   Sot (på engelska Black Carbon, BC) är mörka partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Exempelvis vid vedeldning eller i dieselmotorer. Sot har, precis som andra partiklar, visat sig ha starka kopplingar till negativa hälsoeffekter.

   Sot har även egenskapen att det absorberar ljus. Det gör att sot i atmosfären har en värmande effekt som driver på växthuseffekten. Att minska utsläppen av sot är därför viktigt både ur hälsosynpunkt och för att minska den värmande effekten på klimatet.

   Vedeldning bidrar mest till utsläpp av sot

   Användning av ved för egen uppvärmning av bostäder och lokaler är den största källan till utsläpp av sot. Det svarar för ungefär 36 procent av utsläppen. Utsläppen från vedeldning har minskat med 48 procent sedan år 2000. Minskningen beror på en övergång från egen förbränning för uppvärmning till fjärrvärme eller någon typ av värmepump. Det sker också en långsam minskning av antalet gamla vedpannor med höga utsläpp.

   Utsläpp från inrikes transporter och industri

   Inom inrikes transporter är det främst vägtrafiken och användning av diesel som bidrar till utsläppen av sot. Utsläppen från vägtrafik, som svarar för 24 procent av de totala utsläppen, har minskat med 78 procent sedan år 2000. Minskningen har skett från avgasrelaterade utsläpp. Den största minskningen har skett från tunga lastbilar, men även utsläppen från personbilar har minskat och speglar då främst minskningen som skett från dieselfordon.

   Arbetsmaskiner, främst inom industri- och byggsektorn, svarar för 26 procent av utsläppen av sot. Inom industrin är det främst förbränning inom pappers- och massaindustrin som bidrar till utsläppen.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer