Avfallsbehandling i Sverige

År 2020 behandlades i Sverige sammanlagt 35,6 miljoner ton avfall, varav 3,2 miljoner ton farligt avfall. Av dessa materialåtervanns 22 procent, medan 59 procent behandlades genom annan återvinning och 19 procent bortskaffades. Uppgifterna på denna sida avser behandlade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall.

   Av de 35,6 miljoner ton avfall som behandlades i Sverige förbehandlades 7 miljoner ton, medan 28,6 miljoner ton slutbehandlades. Förbehandlat avfall genomgår sedan någon form av slutbehandling i Sverige eller utomlands. Den nationella statistiken omfattar det avfall som importerats till Sverige för behandling, men inte det avfall som uppkommit i Sverige men som exporterats för behandling utomlands. Detta förklarar delvis varför den uppkomna mängden avfall i Sverige inte är densamma som den behandlade mängden avfall i Sverige.

   Materialåtervinning av avfall

   Under 2020 materialåtervanns 6,3 miljoner ton avfall i Sverige, varav 189 000 ton farligt avfall. Till materialåtervinning räknas konventionell materialåtervinning, rötning, kompostering och annan materialåtervinning (exempelvis utvinning av metaller från stoft och askor).

   Under 2020 behandlades 3,4 miljoner ton avfall genom konventionell materialåtervinning (återvinning till samma material). Avfallsslag som i störst utsträckning behandlades genom konventionell materialåtervinning i Sverige 2020 var metallavfall (1,8 miljoner ton), pappersavfall (901 000 ton) samt glasavfall (231 000 ton).

   Under 2020 rötades 2,2 miljoner ton icke-farligt avfall i Sverige, vilket motsvarar en ökning med 200 000 ton sedan 2018. De avfallsslag som i störst utsträckning rötades var animaliskt och blandat matavfall, gödsel och urin från djur samt vegetabiliskt avfall. Mängden avfall som komposteras har minskat sedan 2018, från 519 000 till 494 000 ton.

   Annan återvinning av avfall

   Totalt återvanns 17 miljoner ton avfall på annat sätt än genom materialåtervinning 2020. Annan återvinning omfattar energiåtervinning, användning som konstruktionsmaterial, återfyllning och markspridning. Mellan år 2018 och 2020 var mängden avfall som behandlats genom energiåtervinning oförändrad, 8,9 miljoner ton.

   Samtidigt ökade återfyllningen från 1,3 miljoner ton 2018 till 3,4 miljoner ton 2020.

   Bortskaffande av avfall

   Totalt bortskaffades 5,3 miljoner ton avfall i Sverige 2020, varav 781 000 ton farligt avfall. Med bortskaffande menas behandlingstyperna deponering, annat bortskaffande (exempelvis behandling i markbädd, infiltration och utsläpp till vatten) samt förbränning utan energiåtervinning. Under 2020 deponerades 4,4 miljoner ton avfall. Det är en ökning från år 2018 då deponeringen låg på 4,1 miljoner ton. De icke-farliga avfallsslag som deponerades i störst utsträckning var jordmassor (2,3 miljoner ton), mineraliskt bygg- och rivningsavfall (310 000 ton) samt icke brännbart avfall (209 000 ton). Det farliga avfall som deponerades mest var jordmassor (417 000 ton) samt askor, slagg och mineralavfall från avfallsbehandling, huvudsakligen botten- och flygaskor (138 000 ton).

   Statistiken rapporteras vartannat år

   Avfallsstatistiken sammanställs vartannat år och omfattar de avfallsmängder som genererats i Sverige två år före rapporteringen. Nästa omgång med avfallsdata avser år 2022 och kommer att rapporteras av Naturvårdsverket sommaren 2024.

   Du kan läsa mer om statistiken i rapporten Avfall i Sverige 2020

   Avfall, uppkommet och behandlat (SCB:s webbplats)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket