Avfallsbehandling i Sverige

År 2018 behandlades i Sverige sammanlagt 35,2 miljoner ton avfall, varav 3,1 miljoner ton farligt avfall. Av dessa materialåtervanns 25 procent, medan 58 procent behandlades genom annan återvinning och 17 procent bortskaffades. Uppgifterna på denna sida avser behandlade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall.

  • Av de 35,2 miljoner ton avfall som behandlades i Sverige förbehandlades 7,9 miljoner ton, medan 27,3 miljoner ton slutbehandlades. Förbehandlat avfall genomgår sedan någon form av slutbehandling i Sverige eller utomlands. Den nationella statistiken omfattar det avfall som importerats till Sverige för behandling, men inte det avfall som uppkommit i Sverige men som exporterats för behandling utomlands. Detta förklarar delvis varför den uppkomna mängden avfall i Sverige inte är densamma som den behandlade mängden avfall i Sverige.

   Materialåtervinning av avfall

   Under 2018 materialåtervanns 6,8 miljoner ton avfall i Sverige, varav 200 000 ton farligt avfall. Till materialåtervinning räknas konventionell materialåtervinning, rötning, kompostering och annan materialåtervinning (exempelvis utvinning av metaller från stoft och askor).

   Under 2018 behandlades 4,1 miljoner ton avfall genom konventionell materialåtervinning (återvinning till samma material). Avfallsslag som i störst utsträckning behandlades genom konventionell materialåtervinning i Sverige 2018 var metallavfall (2,4 miljoner ton), pappersavfall (1,1 miljoner ton) samt glasavfall (230 000 ton).

   Under 2018 rötades 2 miljoner ton icke-farligt avfall i Sverige, vilket motsvarar en ökning med 300 000 ton sedan 2016 (figur 2). De avfallsslag som i störst utsträckning rötades var animaliskt och blandat matavfall, gödsel och urin från djur samt vegetabiliskt avfall. Mängden avfall som komposteras har minskat något sedan 2016, från 522 000 till 519 000 ton. Likaså har mängden som materialåtervunnits på annat sätt. minskat.

   Annan återvinning av avfall

   Totalt återvanns 15,8 miljoner ton avfall på annat sätt än genom materialåtervinning 2018. Annan återvinning omfattar energiåtervinning, användning som konstruktionsmaterial, återfyllning och markspridning. Mellan år 2016 och 2018 minskade mängden avfall som behandlats genom energiåtervinning något från 9,1 miljoner till 8,9 miljoner ton (figur 2). Samtidigt ökade återfyllning med 612 000 ton.

   Bortskaffande av avfall

   Totalt bortskaffades 4,1 miljoner ton avfall i Sverige 2018, varav 841 000 ton farligt avfall. Med bortskaffande menas behandlingstyperna deponering, annat bortskaffande (exempelvis behandling i markbädd, infiltration och utsläpp till vatten) samt förbränning utan energiåtervinning. Under 2018 deponerades 4,1 miljoner ton avfall. Det är en minskning från år 2016 då deponeringen låg på 4,9 miljoner ton (figur 2). De icke-farliga avfallsslag som deponerades i störst utsträckning var jordmassor (2,1 miljoner ton), avfall från förbränning (517 000 ton) samt blandat avfall (231 000 ton). Det farliga avfall som deponerades mest var jordmassor (313 000 ton) samt askor, slagg och mineralavfall från avfallsbehandling, huvudsakligen botten- och flygaskor (178 000 ton).

   Statistiken rapporteras vartannat år

   Avfallsstatistiken sammanställs vartannat år och omfattar de avfallsmängder som genererats i Sverige två år före rapporteringen. Nästa omgång med avfallsdata avser år 2020 och kommer att rapporteras av Naturvårdsverket sommaren 2022.

   Du kan läsa mer om statistiken i rapporten Avfall i Sverige 2018.

   Avfall, uppkommet och behandlat (SCB:s webbplats)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket