Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart

Svaveldioxidutsläpp till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg och sjöfart, även kallad internationell bunkring, har varierat mycket genom åren. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

   Stor källa till utsläpp av svaveldioxid till luft

   Internationellt flyg och sjöfart ger upphov till betydande utsläpp av svaveldioxid (SO2). Dessa utsläpp omfattas för närvarande inte av några nationella åtaganden om utsläppsminskningar och räknas därför inte in i de nationella utsläppen vid rapportering till FN:s luftvårdskonvention och till EU. Däremot redovisas de separat varje år.

   Utsläppen av SO2 från bränsle som används till utrikes flyg och sjöfart bidrar till betydligt större utsläpp än det inhemska flyget och sjöfarten. De aggregerade utsläppen av SO2 från internationella transporter uppgick till drygt 16 tusen ton år 2021 vilket är cirka 6 procent lägre jämfört med föregående år. Svavelutsläppen från internationell sjöfart har varierat mycket sedan 1990.

   Flera orsaker bakom årliga variationer av utsläppen

   Det finns flera förklaringar till varför den internationella bunkringen för sjöfart varierar med tiden. Utsläppen som redovisas i denna statistik omfattar utsläpp från bunkerolja som köpts i Sverige och används för internationella destinationer. Utsläpp från internationell sjöfart definieras som utsläpp från det bränsle som köpts i Sverige av svenskt eller utländskt registrerade fartyg och som används för transporter till utländska destinationer, exklusive fiskefartyg.

   Fartyg i internationell trafik som kör till och från svenska hamnar kan bunkra både i Sverige och utomlands. Vissa år bunkrar fartygen mer i Sverige än utomlands och andra år kan det vara tvärtom. Det gör att statistiken över SO2-utsläppen kan variera en del från år till år, trots att trafiken är ungefär lika stor.

   En annan orsak till att utsläppen av SO2 kan variera i mängd mellan olika år, är att fartygsbränslen finns i många varianter med olika mycket svavelinnehåll. I Östersjön, Nordsjön samt Engelska kanalen är det bara tillåtet att köra med ett lågsvavligt bränsle. Men många fartyg som kör till och från destinationer utanför Östersjön, Nordsjön samt Engelska kanalen bunkrar även högsvavel haltigt bränsle i Sverige. Eftersom dessa bunkringsmängder kan variera en del från år till år så varierar även utsläppen av SO2 från utrikes sjöfart.

   Minskade SO2-utsläpp från bränsle till flyg och sjöfart

   Största delen av SO2-utsläppen kommer från bränsle till sjöfart och stod för cirka 98 procent av de totala utsläppen år 2021. Det har halverats, 52 procent, sedan 1990.

   Covid-19-pandemin har påverkat SO2-utsläppen från flygtrafiken stort

   Andelen SO2-utsläpp från internationell luftfart är relativt liten (cirka 2 procent eller drygt 350 ton) år 2021. Sedan 1990 och fram till 2019 ökade utsläppen med tvåtredjedelen (cirka 67 procent) eftersom internationella flygresor har ökat. Mellan 2019 och 2021 märks en kraftig nedåtgående trend då utsläppen minskade med cirka 62 procent. Detta är sannolikt till följd av covid-19-pandemin då flygresorna minskade stort under perioden.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer