Bly, utsläpp till luft

Utsläppen av bly till luft i Sverige har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Idag är utsläppen förhållandevis små.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Utsläppen av bly (Pb) till luft i Sverige var mycket stora på 1980-talet och tidigare, främst på grund av blyinnehållet i fordonsbränsle. Utsläppen från transportsektorn minskade dock kraftigt när blyfri bensin introducerades i mitten av 1980-talet. I dag är utsläppen av Pb till luften förhållandevis små, nästan 7 ton per år.

   Kraftig minskning av utsläpp från transporter

   Sedan början av 1990-talet, då det totala utsläppet var cirka 370 ton, har utsläppen av Pb till luft minskat med cirka 98 procent. Minskningen kommer främst från inrikes transporter genom övergång till blyfri bensin. Där har utsläppen minskat med drygt 99 procent sedan 1990. Idag står inrikes transporter för knappt 9 procent av de totala utsläppen motsvarade knappt ett ton, varav den största delen härstammar från slitagematerial från däck och bromsar och resten från inrikes flygbensin.

   Utsläpp från industri och förbränning har också minskat

   Idag sker ungefär hälften av blyutsläppen, cirka 3 ton, inom industrin särskilt från processutsläpp. Sedan 1990 har sektorns utsläpp minskat med 96 procent. Minskningen beror främst på bättre reningsutrustning hos metallsmältverk och järn- och stålverk.

   Drygt en tredjedel, 2,4 ton, av utsläppen sker i dag inom el- och fjärrvärmeproduktion främst från förbränning av fast biobränsle och avfall. Sedan 1990 har utsläppen från sektorn minskat med 11 procent på grund av minskad användning av fossila bränslen. Under 2021 ökade utsläppen med cirka 26 procent jämfört med 2020 till följd av ökad förbränning av fasta biobränslen inom branschen.

   Egen uppvärmning av bostäder och lokaler stod för knappt 10 procent av utsläppen år 2021. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 43 procent på grund av att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och andra uppvärmningsformer.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer