Svaveldioxid, utsläpp till luft

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

Utsläppen av svaveldioxid, SO2, har minskat kraftigt sedan 1990. Den främsta orsaken är övergången till bränsle med lågt svavelinnehåll.

   Kraftig minskning sedan 1990

   År 2022 var Sveriges sammanlagda utsläpp av svaveldioxid ca 15 tusen ton. Utsläppen har minskat kraftigt och är i dag drygt en tiondedel av 1990 års utsläpp.

   Nedfall av svavel påverkar hälsa och miljö

   Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter och då främst i sjöar och vattendrag. Svavelutsläppen påverkar även dricksvattnets kvalitet och skadar även kulturmiljöer då byggnader och hällristningar utsätts av korrosion på grund av svavlet.

   Utsläppen av svaveldioxid till luft i Sverige sker till största del genom förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Sverige påverkas mycket av intransport av svaveldioxid från andra länder och det är den främsta orsaken till tidigare decenniers försurning av mark och vatten i Sverige.

   De aggregerade utsläppen av svaveldioxid har minskat med ca 86 procent sedan 1990, främst från industrin, inrikes transporter, el- och fjärrvärme samt egen uppvärmning av bostäder och lokaler till följd av minskad användning av olja och kol samt installation av reningsutrustning.

   Industrins utsläpp har minskat kraftigt

   Industrin stod 2022 för ca 75 procent av de totala utsläppen av svaveldioxid till luft i Sverige. Utsläppen från förbränning och processer inom sektorn har minskat kraftigt, drygt 81 procent sedan 1990. Minskningen har bland annat skett genom att olja med hög svavelhalt ersatts av olja med låg svavelhalt samt ökad användning av biobränslen. Mellan 2021 och 2022 minskade utsläppen med drygt 5 procent främst från massa- och pappersindustrin samt metallindustri.

   Under 2022 bidrog el- och fjärrvärmeproduktion med cirka 18 procent av utsläppet av svaveldioxid. Det största bidraget uppkommer genom förbränning av bränslen som innehåller svavel t ex biobränsle. Även förbränning av avfall, torv, kol och olja inom branschen är bidragande källor till utsläpp men i mindre omfattning. Utsläppen har minskat med 82 procent sedan 1990. Mellan 2021 och 2022 minskade utsläppen med ca 5 procent till följd av minskad förbränning av fasta biobränslen inom branschen.

   Låga utsläpp från väg- och flygtrafik

   Inrikes transporter står för ca 2 procent av dagens utsläpp av svaveldioxid. Det har minskat med ca 97 procent sedan 1990 till följd av användning av bränslen till exempel bensin, dieselolja och flygfotogen med lägre svavelhalt.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer