Svaveldioxid, utsläpp till luft

Utsläppen av svaveldioxid, SO2, har minskat kraftigt sedan 1990. Den främsta orsaken är övergången till bränsle med lågt svavelinnehåll.

   Kraftig minskning sedan 1990

   År 2020 var Sveriges sammanlagda utsläpp av svaveldioxid (SO2) cirka 15 tusen ton. Utsläppen har minskat kraftigt och är i dag mindre än en femtedel av 1990 års utsläpp.

   Nedfall av svavel påverkar hälsa och miljö

   Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter och då främst i sjöar och vattendrag. Svavelutsläppen påverkar även dricksvattnets kvalitet och skadar även kulturmiljöer då byggnader och hällristningar utsätts av korrosion på grund av svavlet.

   Utsläppen av SO2 till luft i Sverige sker till största del genom förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Sverige påverkas mycket av intransport av SO2 från andra länder och det är den främsta orsaken till tidigare decenniers försurning av mark och vatten i Sverige.

   De aggregerade utsläppen av SO2 har minskat med 85 procent sedan 1990, främst från industrin, inrikes transporter, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt el- och fjärrvärme till följd av minskad användning av olja och kol samt installation av reningsutrustning.

   Industrins utsläpp har minskat kraftigt

   Industrin stod 2020 för 78 procent av de totala utsläppen av SO2 till luft i Sverige. Utsläppen från förbränning och processer inom sektorn har minskat kraftigt, 80 procent sedan 1990. Minskningen har bland annat skett genom att olja med hög svavelhalt ersatts av olja med låg svavelhalt samt ökad användning av biobränslen. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med cirka 7 procent, främst från raffinaderier, järn- och stålindustri samt massa- och pappersindustri.

   Under 2020 bidrog el- och fjärrvärme med cirka 15 procent av SO2-utsläppen. Det största bidraget kom från förbränning av fasta biobränsle som innehåller svavel. Även förbränning av avfall, torv, kol och olja inom branschen är bidragande källor till utsläpp men i mindre omfattning. Utsläppen har minskat med 85 procent sedan 1990.

   Låga utsläpp från väg- och flygtrafik

   Inrikes transporter står för cirka 2 procent av dagens utsläpp av SO2. Det har minskat med nästan 97 procent sedan 1990 till följd av användning av bränslen, till exempel bensin, dieselolja och flygfotogen med lägre svavelhalt.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer