Partiklar (PM2,5), utsläpp till luft

Utsläppen av små partiklar, PM2,5, har mer än halverats sedan 1990, där industrin står för den största minskningen.

   Uppvärmning med ved är största källan

   Partikelmassan för partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer refereras som PM2,5. Partiklar upp till dessa storlekar bildas främst vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenserar. Små partiklar emitteras även från vägslitage, däck och bromsar. Under 2020 var utsläppen av små partiklar 16,9 tusen ton. Det är en minskning med 63 procent sedan 1990

   Små partiklar är en allvarlig luftförorening

   Små partiklar har oftast liten massa, men är många till antalet och tillhör en av de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. De kan genom inandning transporteras in i kroppen och påverka både andningsorganen och hjärt- och kärlsystemen.

   Till de akuta effekterna hör hosta, attacker av astma samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studier har också visat att nedsatt lungfunktion kan vara en effekt som uppstår på lång sikt, särskilt hos barn som bor i områden med höga halter av PM2,5.

   Vedeldning orsakar stora utsläpp av små partiklar

   Den största källan till utsläpp av små partiklar i Sverige är vedeldning vid egen uppvärmning av bostäder och lokaler, vilket svarade för 33 procent de totala utsläppen av PM2,5 2020.

   Utsläppen från denna sektor har minskat med 61 procent sedan 1990, då övergång från uppvärmning med biobränsle till el- och fjärrvärme har blivit vanligare samt att dagens vedpannor är mer effektiva i förbränningen än äldre vedpannor.

   Nya processer inom industrin har minskat utsläppen

   Sedan 1990 har utsläppen av små partiklar från industrin minskat med 76 procent. 2020 stod industrin för 23 procent av de totala svenska utsläppen. Framför allt har industriprocesserna för tillverkning av papper och massa bidragit till minskningen. Utsläppen av partiklar från industrin minskade kraftigt fram till 2015, men har sedan planat ut och ligger runt 4 tusen ton per år.

   Ökad trafik ökar utsläppen av små partiklar

   Utsläppen av PM2,5 från inrikes transporter har minskat med 46 procent sedan 1990 och svarade 2020 för 24 procent av de totala utsläppen av små partiklar. Trots att utsläppen från inrikes transporter har minskat totalt sett, har utsläppen av små partiklar som uppkommer vid slitage av däck, bromsar och vägbana ökat med cirka 23 procent. Det beror på att den totala mängden trafik på våra vägar ökar. 2020 stod slitagepartiklar för cirka 18 procent av de totala utsläppen.

   Utsläpp av PM2,5 från tunga lastbilars avgaser har minskat med 94 procent under perioden 1990 till 2020. Den kraftiga minskningen beror på att striktare avgaskrav har införts.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer