Marknära ozon i gaturum och urban bakgrund (maximala åttatimmarsmedelvärden)

År 2020 hade Halmstad, Rödeby, Staffanstorp och Stockholm de högsta rapporterade halterna av marknära ozon i tätorter. Ingen trend kan utläsas av de maximala åttatimmarsmedelvärdena. Halterna var relativt höga under 2018 och 2019, men lägre 2020. Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet.

   Ingen långsiktig trend kan utläsas

   De maximala åttatimmarsmedelvärden av ozon som uppmätts är vanligtvis likartade för stationer i gaturum och urban bakgrund.

   Ingen nedåtgående trend kan ses under de senaste tjugo åren. Halterna varierar mycket från år till år, under 2018 och 2019 var de generellt sett höga jämfört med föregående år, för att under 2020 vara lägre igen. Miljömålets precisering överskrids på samtliga rapporterade platser i såväl gaturum som urban bakgrund.

   De högsta halterna av ozon 2020, som maximala åttatimmarsmedelvärden, rapporterades från de urbana bakgrundsstationerna i Halmstad, Rödeby, Staffanstorp och Stockholm.

   Både naturligt förekommande och en förorening

   Ozon finns naturligt i luften, men marknära ozon är också en luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, främst vid inverkan av starkt solljus under sommarhalvåret.

   Vid högtryckstillfällen, då kraftigt förorenad luft från centrala Europa förs in över Sverige med svaga vindar, kan det uppstå så kallade ozonepisoder. Under dessa episoder kan ozonhalten vara två-tre gånger högre än normalt, och de allra högsta halterna förekommer oftast på eftermiddagen.

   Ozonhalterna påverkar hälsa och grödor

   Höga ozonhalter påverkar människors hälsa negativt bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. De kan också orsaka inflammation i luftvägarna. En ökning av korttidshalten av ozon ökar antalet sjukhusinläggningar i luftvägssjukdomar, påverkan på graviditetsutfall samt ökar dödligheten i befolkningen som helhet.

   Ozon kan också skada växtlighet genom att bladens åldrande påskyndas, vilket årligen orsakar stora ekonomiska förluster för såväl jordbruket som skogsbruket.