Marknära ozon, regional bakgrund (maximala åttatimmarsmedelvärden)

De årliga maximala åttatimmarsmedelvärden av marknära ozon som uppmätts i regional bakgrund visar en svag minskning sedan början av 1990-talet, samtidigt som medelbelastningen ökar. Generellt är halterna högre i södra Sverige än i norra. Ozon påverkar människors hälsa samt vegetationen negativt.

   Svag minskning över längre tid

   De årliga maximala åttatimmarsmedelvärden av ozon som uppmätts i regional bakgrund visar en svag minskning sedan början av 1990-talet, dock var halterna under 2018 och 2019 relativt höga jämfört med de senaste åren. Halterna varierar mycket från år till år, och under 2020 var halterna på en lägre nivå igen. Generellt visar mätningarna på högre halter i södra Sverige än i de norra delarna av landet. Halterna av ozon är även lägre i svenska tätorter än på landsbygden. Det beror på att ozon bryts ner av kväveoxid från fordonsavgaser.

   Sett över en längre tidsperiod har antalet episoder med riktigt höga ozonhalter minskat. Samtidigt ökar medelbelastningen av ozon i regional bakgrund (landsbygd) över hela det norra halvklotet, vilket är relaterat till ökade emissioner globalt av ozonbildande ämnen som metan, kolmonoxid, kvävedioxid och flyktiga organiska kolväten (VOC).

   Miljömålets precisering överskrids kraftigt i regional bakgrund i hela landet.

   Både naturligt förekommande och en förorening

   Ozon finns naturligt i luften, men marknära ozon är också en luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, främst vid inverkan av starkt solljus under sommarhalvåret.

   Vid högtryckstillfällen, då kraftigt förorenad luft från centrala Europa förs in över Sverige med svaga vindar, kan det uppstå så kallade ozonepisoder. Under dessa episoder kan ozonhalten vara två-tre gånger högre än normalt, och de allra högsta halterna förekommer oftast på eftermiddagen.

   Ozonhalterna påverkar hälsa och grödor

   Höga ozonhalter påverkar människors hälsa negativt bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. De kan också orsaka inflammation i luftvägarna. En ökning av korttidshalten av ozon ökar antalet sjukhusinläggningar i luftvägssjukdomar, påverkan på graviditet samt ökar dödligheten i befolkningen som helhet.

   Ozon kan också skada växtlighet genom att bladens åldrande påskyndas, vilket årligen orsakar stora ekonomiska förluster för såväl jordbruket som skogsbruket.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket