Partiklar (PM10) i gaturum (antal dygn över miljökvalitetsnormen)

Partiklar orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter och bidrar till förkortad livslängd och ökad sjuklighet i Sverige. Trenden för partiklar av måttet PM10 är svagt nedåtgående, men de årliga variationerna är stora.

   Stora årliga variationer

   Miljökvalitetsnormen (MKN) för dygnsmedelvärden (50 µg/m3) får överskridas 35 dygn per år. Antalet dagar med överskridanden har under de senaste åren visat på en generellt minskande trend till följd av att många kommuner genomfört olika åtgärder, i första hand intensifierad städning och dammbindning, men i vissa fall även trängselskatt och dubbdäcksförbud på vissa gator. Mellanårsvariationen kan dock vara ganska stor. Mätdata visade att miljökvalitetsnormen för dygn överskreds på två mätstationer 2021, i Skellefteå och Östersund.

   Partiklar ett stort hälsoproblem

   När människan andas in partiklar passerar en stor del av dem som är mindre än 10 μm i diameter (PM10) ner till lungorna. PM10 är därför en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter.

   Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

   Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer, IARC, klassats som cancerframkallande för människor. Partiklar i tätortsluften är bärare av många cancerframkallande och skadliga ämnen.

   Kortvarigt förhöjda partikelhalter kan leda till luftvägsbesvär för astmatiker och andra känsliga personer, samt påverka dödligheten.

   Vägtrafiken en stor utsläppskälla

   Vägtrafiken, både avgaser och slitage av däck, bromsar och vägbana, är en stor källa till förekomsten av partiklar i tätortsluften. För partiklar i storleksområdet mellan PM2,5 och PM10 är slitagepartiklar från användning av dubbdäck samt uppvirvlande partiklar på vägbanan den största källan.

   Partiklar kommer också från annan förbränning samt från naturliga källor, till exempel havssalt och sand.

   Stora lokala variationer

   Till följd av att det regionala bidraget till partikelförekomsten i urban bakgrundsluft är relativt stort finns en geografisk gradient med högre halter i södra Sverige. Motsvarande mönster finns dock inte för halterna av PM10 i gaturum, eftersom det lokala bidraget kan variera kraftigt både mellan tätorter och mellan olika gaturum i samma tätort.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket