Partiklar (PM10) i gaturum (antal dygn över miljökvalitetsnormen)

Partiklar orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. De beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige. De årliga variationerna är stora och antalet överskridanden av miljökvalitetsnormen under 2018 och 2019 var vid flera mätstationer något fler jämfört med tidigare år. Under 2020 var det på flera håll färre överskridanden.

   Stora årliga variationer

   Miljökvalitetsnormen (MKN) för dygnsmedelvärden (50 µg/m3) får överskridas 35 dygn per år. Antalet dagar med överskridanden har sedan 2013 visat på en generellt minskande trend. Mellanårsvariationen kan dock vara ganska stor och under 2018 och 2019 var antalet överskridanden av miljökvalitetsnormen relativt stort vid flera mätstationer i landet, för att under 2020 vara betydligt lägre på många håll.

   Under 2013 förekom överskridanden i ett antal kommuner i landet, men sedan dess har läget generellt sett förbättrats. Mätdata visade att miljökvalitetsnormen för dygn överskreds på tre mätstationer 2020, i Piteå, Sundsvall och Östersund.

   Partiklar ett stort hälsoproblem

   När människan andas in partiklar passerar en stor del av dem som är mindre än 10 μm i diameter (PM10) ner till lungorna. PM10 är därför en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter.

   Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

   Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer, IARC, klassats som cancerframkallande för människor. Partiklar i tätortsluften är bärare av många cancerframkallande och skadliga ämnen.

   Kortvarigt förhöjda partikelhalter kan leda till luftvägsbesvär för astmatiker och andra känsliga personer, samt påverka dödligheten.

   Vägtrafiken en stor utsläppskälla

   Vägtrafiken, både avgaser och slitage av däck, bromsar och vägbana, är en stor källa till förekomsten av partiklar i tätortsluften. För partiklar i storleksområdet mellan PM2,5 och PM10 är slitagepartiklar från användning av dubbdäck samt uppvirvlande partiklar på vägbanan den största källan.

   Partiklar kommer också från annan förbränning samt från naturliga källor, till exempel havssalt och sand.

   Stora lokala variationer

   Till följd av att det regionala bidraget till partikelförekomsten i urban bakgrundsluft är relativt stort finns en geografisk gradient med högre halter i södra Sverige. Motsvarande mönster finns dock inte för halterna av PM10 i gaturum, eftersom det lokala bidraget kan variera kraftigt både mellan tätorter och mellan olika gaturum i samma tätort.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket