Partiklar (PM10) i gaturum (årsmedelvärden)

Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning. Flera kommuner visar idag på en långsiktigt minskande trend av partikelhalterna.

   Långsiktigt minskande trend i flera kommuner

   Ett flertal av dagens mätningar av PM10 i gaturum etablerades runt 2006, det år då miljökvalitetsnormen (MKN) för PM10 skulle klaras och mätdata redan borde funnits tillgängliga. Innan MKN inrättades fanns riktvärden för bland annat sot, som då mättes i många kommuner.

   De längsta mätserierna avseende halter av PM10 i gaturum finns för Stockholm. Resultaten, i form av årsmedelvärden, visar på en tydlig förbättring sedan början av 2000-talet. Till stor del beroende på att man genomfört en rad åtgärder under senare år. Bland annat trängselskatt och dubbdäcksförbud på vissa gator samt intensifierad städning och dammbindning.

   I flertalet av de tätorter som mätt i flera år kan en långsiktig minskning av partikelhalterna ses, mellanårsvariationen är dock generellt stor.

   Miljömålet överskreds

   Miljökvalitetsmålets precisering överskreds i flera av de rapporterade gaturummen 2021.

   Miljökvalitetsnormen (MKN) för årsmedelvärdet underskreds i samtliga rapporterade gaturum. Den övre utvärderingströskeln överskreds i Skellefteå och Östersund, och den nedre utvärderingströskeln vid sex mätstationer; i Göteborg, Köping, Skellefteå, Örebro och Östersund.

   De högsta halterna har tidigare återfunnits på Hornsgatan i Stockholm. Förutom hög trafikbelastning, beror detta till stor del på att gatan är smal och omges av höga byggnader och att det därmed är sämre förutsättningar för utspädning och ventilation av luftföroreningar i gaturummet. Till följd av ett omfattande åtgärdsarbete är halterna nu dock på samma nivå som i andra gaturum i Stockholm.

   Partiklar ett stort hälsoproblem

   När människan andas in partiklar passerar en stor del av dem som är mindre än 10 μm i diameter (PM10) ner till lungorna. PM10 är därför en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter.

   Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

   Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer, IARC, klassats som cancerframkallande för människor. Partiklar i tätortsluften är bärare av många cancerframkallande och skadliga ämnen.

   Vägtrafiken en stor utsläppskälla

   Vägtrafiken, både avgaser och slitage av däck, bromsar och vägbana, är en stor källa till förekomsten av partiklar i tätortsluften. För partiklar i storleksområdet mellan PM2,5 och PM10 är slitagepartiklar från användning av dubbdäck samt uppvirvling av partiklar på vägbanan den största källan.

   Partiklar kommer också från annan förbränning samt från naturliga källor, till exempel havssalt och sand.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket