Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från transporter minskade med två procent trots ökande trafik. Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen och fordonen blir mer effektiva har de totala koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar minskat.

   Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Utsläppen har hittills minskat med 20 procent jämfört med 2010 och utsläppen behöver minska med cirka en miljon ton per år för att 2030-målet ska kunna nås. 

   Utsläppen från personbilar minskar i långsam takt

   Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar.

   Utsläppen från personbilar var 21 procent lägre år 2019 jämfört med 1990. Jämfört med 2018 har utsläppen från personbilar minskat med tre procent och uppgick till 10,1 miljoner ton 2019.

   Från början av 1990 och fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Trafiken har sedan fortsatt att öka, förutom under 2019 då trafikarbetet minskade något. I takt med att allt mer biobränsle blandas in i det bränsle som tankas har utsläppen dock inte ökat i takt med trafiken. Energieffektivisering bidrar till att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från enskilda fordon men omställningen av fordonsparken behöver gå fortare för att vi ska nå våra uppsatta mål. Den genomsnittliga bränsleförbrukningen bland personbilar som registrerades i Sverige under 2019 var något lägre än föregående år.

   Utsläppen från tunga fordon har minskat

   Trenden för växthusgaser från tunga lastbilar visade på ökande utsläpp från mitten av 1990-talet ända fram till den ekonomiska nedgången som startade 2008. Utsläppen nådde sin högsta nivå år 2007, för att sedan minska under majoriteten av de efterföljande åren. Utsläppen har främst minskat till följd av att andelen förnybart bränsle ökat. 2019 var utsläppen sex procent högre än 1990 års nivå. Jämfört med 2018 var utsläppen en procent högre under 2019. För att nå klimatmålen behöver vi, utöver inblandningen av biobränsle, även förbättra logistiken och utnyttja möjligheterna att transportera gods med järnväg och sjöfart bättre.

   Utsläppsminskningar från lätta lastbilar stannar av

   Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar var närmare 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket är 65 procent högre än utsläppen år 1990.

   Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 1990 till 2011. Då vände trenden och utsläppen minskade sedan under tre år för att sedan avstanna. Att utsläppen från lätta lastbilar minskat beror bland annat även på utsläppskrav inom EU och att differentierad fordonsskatt införts. Inom EU finns nu motsvarande utsläppsregleringar för nya lätta lastbilar som de som gäller för personbilar.

   Knappt 90 procent av de lätta lastbilarna är dieseldrivna, för utvecklingen mot fossilfria lastbilar är energieffektiviseringar och biodrivmedel viktiga komponenter samt en transporteffektiv logistik viktiga.

   Utsläpp av växthusgaser från utrikes sjöfart och flyg

   Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid

   Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid. En mindre del av utsläppen utgörs av metan. Bättre teknik för avgasrening har lett till att utsläppen av metan och kväveoxider minskat.

   Utsläppen från inrikes transporter av lustgas är små. Under en period på 1990-talet ökade utsläppen, eftersom fler personbilar då utrustades med katalysator. Men med hjälp av bättre reningsteknik har utsläppen minskat mellan 1990 och 2007. Sedan 2007 ökar transportsektorns lustgasutsläpp, främst från tunga lastbilar.

   Ny statistik publiceras 17 december 2021

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 17 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket