Partiklar (PM2,5) i regional bakgrund (årsmedelvärden)

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎april‎ ‎2023

Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem. Halterna blir lägre ju längre norrut i Sverige vi kommer. Det beror på att södra Sverige i högre grad påverkas av intransport av partiklar genom vindar från övriga Europa.

   Geografisk skillnad i halter

   Trenden antyder att halterna av PM2,5 i regional bakgrund har minskat sedan början av 2000-talet, men tillgången till mätdata är mycket begränsad.

   Det finns en tydlig nord-sydlig gradient för partiklar i bakgrundsluft, vilket beror på intransport av förorenad luft över södra Sverige från Centraleuropa. Vid den nordligaste mätplatsen, Bredkälen i Jämtland, är halterna i storleksordningen hälften så höga som vid övriga platser.

   Sedan 2015 är halterna av PM2,5 lägre än miljömålets precisering för årsmedelvärdet även vid de mest belastade mätstationerna.

   Partiklar ett stort hälsoproblem

   När människan andas in partiklar passerar en stor del av dem som är mindre än 10 μm i diameter (PM10) ner till lungorna. PM10 är därför en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Det finns ingen lägsta nivå där hälsopåverkan inte har observerats. Därför är det angeläget att hålla halterna så låga som möjligt även i regional bakgrund och sträva efter att även långdistanstransporten av partiklar minskar.

   Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

   Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer, IARC, klassats som cancerframkallande för människor. Partiklar i tätortsluften är bärare av många cancerframkallande och skadliga ämnen.

   Vägtrafik och energiproduktion viktiga utsläppskällor

   Partikelfraktionen PM2,5 (totala massan av partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diameter), som utgör en del av PM10, härrör i högre grad än PM10 från förbränningsprocesser till följd av fordonstrafik och energiproduktion.

   Långdistanstransporten av partiklar är av störst betydelse för förekomsten av PM2,5. Det gäller särskilt i södra Sverige. Det innebär att halterna av PM2,5 i urban bakgrundsluft också är avsevärt högre där jämfört med i norra delen av landet.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket
   Luft & miljö 2023

   Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

   Partiklar finns i all luft vi andas och kan påverka människors hälsa. I den här rapporten har vi samlat kunskap om partiklar, hur de påverkar oss och hur vi väljer rätt åtgärder.

   Luft & miljö 2023 – Partiklar
   En pojke och en svart katt sitter i ett fönster och tittar ut