Kadmium, utsläpp till luft

Utsläppen av kadmium till luft har minskat med kraftigt sedan 1990. Minskningen beror främst på bättre reningsutrustning inom industrin.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Kadmium (Cd) sprids till luften vid förbränning. Både fossila- och biobränslen innehåller Cd som spårämne. I dag är utsläppen förhållandevis små, knappt 0,5 ton per år. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 79 procent. Mellan 2020 och 2021 minskade utsläppen med cirka 4 procent. Världshälsoorganisationen har identifierat att Cd i miljö innebär särskilt stora risker för folkhälsan.

   Industrins Cd-utsläpp till luft har minskat kraftigt

   Industrin stod för 31 procent av Cd-utsläppen år 2021. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, 93 procent, vilket motsvarar en minskning med cirka 1,5 ton. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning inom metallsmältverk och stålverk. Mellan 2020 och 2021 minskade utsläppen från sektorn med 24 procent främst från metallindustrin (exklusive järn- och stål).

   Förbränning av biobränsle är en stor Cd-källa

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fast biobränsle som orsakar utsläpp av Cd. Sektorn stod för drygt 37 procent av de totala utsläppen år 2021. En ökad förbränning av fast biobränsle har lett till att utsläppen från sektorn ökat med cirka 250 procent sedan 1990. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen från sektorn med 24 procent till följd av ökad förbränning av fasta biobränslen inom branschen.

   En ytterligare källa till dagens utsläpp av Cd är vedeldning för egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Sektorn stod för drygt en fjärdedel, 27 procent, av de totala utsläppen år 2021 och utsläppsnivåerna har minskat med 20 procent sedan 1990 främst på grund av att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och andra uppvärmningsformer.

   Övriga små källor till Cd-utsläpp till luft är arbetsmaskiner, förbränning av farligt avfall och inrikes transporter.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer