Kadmium, utsläpp till luft

Utsläppen av kadmium till luft har minskat med drygt tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på bättre reningsutrustning inom industrin.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Kadmium, Cd, sprids till luften vid förbränning. Både fossila- och biobränslen innehåller Cd som spårämne. I dag är utsläppen förhållandevis små, knappt 0,5 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 79 procent. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen knappt 1 procent. Världshälsoorganisationen har identifierat att Cd i miljö innebär särskilt stora risker för folkhälsan.

   Industrins Cd-utsläpp till luft har minskat kraftigt

   Industrin stod för cirka 39 procent av Cd-utsläppen år 2020. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, 90 procent, vilket motsvarar en minskning med ungefär 2 ton. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning inom metallsmältverk och stålverk. Mellan 2019 och 2020 ökade utsläppen från sektorn med 7 procent främst från processutsläpp inom metallindustri (exkl. järn och stål).

   Förbränning av biobränsle är en stor Cd-källa

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fast biobränsle som orsakar utsläpp av Cd. Sektorn stod för lite mindre än 30 procent av de totala utsläppen år 2020. En ökad förbränning av fast biobränsle har lett till att utsläppen från sektorn ökat med 40 procent sedan 1990.

   En ytterligare källa till dagens utsläpp av Cd är förbränning av fasta biobränslen för egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Sektorn stod för drygt en fjärdedel av de totala utsläppen år 2020 och utsläppsnivåerna har minskat med 19 procent sedan 1990 främst på grund av att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och andra uppvärmningsformer.

   Övriga små källor till Cd-utsläpp till luft är arbetsmaskiner, förbränning av farligt avfall och inrikes transporter.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer