Egen uppvärmning av bostäder och lokaler, utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat med 92 procent sedan 1990. Utfasning av oljepannor har bidragit mest till minskningen av växthusgasutsläppen.

   Utsläppen har minskat från 9,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter 1990 till 0,8 miljoner ton 2021. Sektorn har haft en minskande utsläppstrend sedan 1994. År 2021 stod sektorn för 2 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

   Sektorn omfattar växthusgasutsläppen från egen förbränning av bränslen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, inklusive lokaler i jordbruk och skogsbruk. Utsläpp orsakade av fjärrvärme och el som används, men inte produceras, inom sektorn ingår inte i denna statistik utan redovisas för el- och fjärrvärmeproduktion.

   Lokaler står för störst andel av utsläppen

   Bostäder stod 2021 för 40 procent av växthusgasutsläppen från sektorn medan kommersiella och offentliga lokaler stod för 47 procent. Båda delsektorerna har haft en stor utsläppsminskning jämfört med 1990, även om bostäder har haft den största med 95 procents minskning jämfört med 1990. Även för kommersiella och offentliga lokaler har det skett en betydande utsläppsminskning på 86 procent. Lokaler i jordbruk och skogsbruk har minskat utsläppen med 79 procent från en redan låg utsläppsnivå 1990.

   Byte av uppvärmningssätt har minskat utsläppen

   Denna sektor har bidragit mest till minskningen av de totala svenska växthusgasutsläppen. Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som i första hand åstadkommit utsläppsminskningen. Även övergång till elvärme var viktigt för utfasningen av olja, framför allt under perioden 1970–1990, men användningen av elvärme har sedan dess minskat. Den ökande användningen av värmepumpar har också bidragit till de minskade utsläppen, men innebär även ett ökat behov av el till värmepumparna.

   Höga oljepriser samt energiskatt och koldioxidskatt har bidragit till att användningen av fossila bränslen för uppvärmning minskat. Även bättre tillgång till alternativ till fossila bränslen, såsom fjärrvärmenät, värmepumpar och pelletspannor, har påverkat utvecklingen. Åtgärder för att öka energieffektiviteten har bidragit till utsläppsminskningen, men det finns mer  att göra för att ytterligare minska utsläppen. Exempelvis behöver många bostäder energieffektiviseras, vilket även är viktigt för att minska utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn. En fortsatt utfasning av oljepannorna bedöms ske utan ytterligare styrmedel, då andra uppvärmningssätt är mer lönsamma.

   Energieffektivisering

   Energianvändning i bostäder och lokaler

   Preliminär statistik för 2022 publiceras innan sommaren 2023

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Inför sommaren 2023 publicerar Naturvårdsverket ny preliminär statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2022. Den slutgiltiga officiella statistiken publiceras i december 2023.

   Detaljerad statistik om Sveriges växthusgasutsläpp (SCB:s statistikdatabas)

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Statistik per sektor