Egen uppvärmning av bostäder och lokaler, utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med 90 procent sedan 1990. Att oljepannor fasats ut är det som bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2019.

  • Kraftig minskning av utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler

   Sektorn omfattar växthusgasutsläppen från egen förbränning av bränslen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, inklusive lokaler i jordbruk och skogsbruk. Utsläpp orsakade av fjärrvärme och el som används i sektorn omfattas inte utan redovisas inom el- och fjärrvärmeproduktion.

   Växthusgaser, utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion

   Utsläppen har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,8 miljoner ton mellan 1990 och 2019. År 2019 stod sektorn för knappt 2 procent av Sveriges totala utsläpp. Sektorns utsläpp var 2 procent lägre 2019 jämfört med 2018.

   Bostäder stod 2019 för 40 procent av utsläppen från sektorn och kommersiella och offentliga lokaler stod för 45 procent. Båda har haft en stor utsläppsminskning jämfört med 1990, även om bostäder har haft den största med 95 procent jämfört med 1990. Även för kommersiella och offentliga lokaler har det skett en betydande utsläppsminskning på 86 procent. Lokaler i jordbruk och skogsbruk har minskat utsläppen med 75 procent från en redan låg utsläppsnivå 1990.

   Byte av uppvärmningssätt har minskat utsläppen

   Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Även övergång till elvärme var viktigt för utfasningen av olja, framförallt under perioden 1970–1990, fast användningen av elvärme har sedan dess minskat. Den ökande användningen av värmepumpar på senare år bidrar också till de minskade utsläppen och innebär även ökat behov av el till värmepumpar.

   Höga oljepriser samt energiskatt och koldioxidskatt har starkt bidragit till att användningen av fossila bränslen för uppvärmning minskat. Även bättre tillgång till alternativ till fossila bränslen, såsom fjärrvärmenät, värmepumpar och pelletspannor, har påverkat utvecklingen. Åtgärder för att öka energieffektiviteten har bidragit till utsläppsminskningen, men det finns en del kvar att göra för att ytterligare minska utsläppen. Exempelvis behöver många bostäder energieffektiviseras, vilket även är viktigt för att minska utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn. En fortsatt utfasning av oljepannorna bedöms ske utan ytterligare styrmedel, då andra uppvärmningssätt är mer lönsamma.

   Energi: Klimatneutral energisektor inom räckhåll

   Energianvändning i bostäder och lokaler

   Ny statistik publiceras 14 december 2021

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket