Egen uppvärmning av bostäder och lokaler, utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med 93 procent sedan 1990. Att oljepannor fasats ut är det som bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

   Kraftig minskning av utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler

   Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2020 och låg på 0,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Preliminära utsläpp för 2021 uppgår till 0,6 miljoner ton och visar på en fortsatt minskande trend.

   Sektorn omfattar växthusgasutsläppen från egen förbränning av bränslen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, inklusive lokaler i jordbruk och skogsbruk. Utsläpp orsakade av fjärrvärme och el som används, men inte produceras, inom sektorn omfattas inte utan redovisas inom el- och fjärrvärmeproduktion.

   Växthusgaser, utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion

   Utsläppen har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,7 miljoner ton mellan 1990 och 2020. År 2020 stod sektorn för 1,5 procent av Sveriges totala utsläpp. Sektorns utsläpp var 14 procent lägre 2020 jämfört med 2019.

   Bostäder stod 2020 för 40 procent av utsläppen från sektorn och kommersiella och offentliga lokaler stod för 46 procent. Båda har haft en stor utsläppsminskning jämfört med 1990, även om bostäder har haft den största med 96 procent jämfört med 1990. Även för kommersiella och offentliga lokaler har det skett en betydande utsläppsminskning på 88 procent. Lokaler i jordbruk och skogsbruk har minskat utsläppen med 79 procent från en redan låg utsläppsnivå 1990.

   Byte av uppvärmningssätt har minskat utsläppen

   Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Även övergång till elvärme var viktigt för utfasningen av olja, framförallt under perioden 1970–1990, fast användningen av elvärme har sedan dess minskat. Den ökande användningen av värmepumpar på senare år bidrar också till de minskade utsläppen och innebär även ökat behov av el till värmepumpar.

   Höga oljepriser samt energiskatt och koldioxidskatt har bidragit till att användningen av fossila bränslen för uppvärmning minskat. Även bättre tillgång till alternativ till fossila bränslen, såsom fjärrvärmenät, värmepumpar och pelletspannor, har påverkat utvecklingen. Åtgärder för att öka energieffektiviteten har bidragit till utsläppsminskningen, men det finns en del kvar att göra för att ytterligare minska utsläppen. Exempelvis behöver många bostäder energieffektiviseras, vilket även är viktigt för att minska utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn. En fortsatt utfasning av oljepannorna bedöms ske utan ytterligare styrmedel, då andra uppvärmningssätt är mer lönsamma.

   Energieffektivisering

   Energianvändning i bostäder och lokaler

   Slutgiltig statistik publiceras december 2022

   Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. I december 2022 publicerar Naturvårdsverket slutgiltig statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2021.

   Detaljerad statistik om Sveriges växthusgasutsläpp (SCB:s statistikdatabas)

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Statistik per sektor