Energieffektivisering

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta, men använder mindre el, värme eller bränsle.

Minskad energianvändning innebär att det behöver tillföras mindre energi vilket kan ge lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar. Naturvårdsverket ser energieffektivisering som ett sätt att nå flera miljökvalitetsmål.

Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar. Effektivisering kan till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation. Utbildning av drift- och underhållspersonal är viktig för att utrustning ska användas på ett energieffektivt sätt. I industrin kan man gå över till teknik som utnyttjar energin mer effektivt, till exempel i motorer och där man använder tryckluft.

Styrmedel för effektivare energianvändning

Det finns flera styrmedel inom energi- och miljöpolitiken som främjar en effektivare energianvändning. Vissa styrmedel gäller för alla verksamheter medan andra är riktade mot en viss typ av verksamhet, som exempelvis byggande, industri eller transporter. Här följer en beskrivning av några styrmedel.

Miljöbalken 

Lagstiftningen i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som bland annat innebär att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. I miljöbalken betonas att alla som bedriver någon form av verksamhet ska hushålla med energi och andra resurser samt utnyttja möjligheterna till återvinning av till exempel värme. I första hand ska förnybara energikällor användas.

Energi- och klimatrådgivning

Staten ger via Energimyndigheten stöd till kommunernas energi- och klimatrådgivare som ger privatpersoner och föreningar samt små och medelstora företag råd om hur de kan minska sin energianvändning och ha mer hållbara energilösningar.

Kommunal energi- och klimatrådgivning (Energimyndighetens webbplats)

Ekodesign och energimärkning

Lagen om ekodesign bygger på EU:s ekodesigndirektiv. Direktivet syftar till att uppnå en effektivare energianvändning i nya produkter genom att inte tillåta försäljning av vissa typer av produkter med låga energiprestanda. Ett annat EU-direktiv om energimärkning säger att vissa sorters varor måste ha en märkning som visar deras energianvändning, vilket gör att konsumenterna lättare kan avgöra vilka produkter som har bra energiprestanda. Tillsammans driver ekodesign- och energimärkningskraven på utvecklingen av mer energieffektiva produkter och minskar energianvändningen inom EU. Produkter som omfattas är till exempel lampor, vitvaror, TV-apparater och värmepumpar.

Produkter med energimärkning (Energimyndighetens webbplats)

Ekodesign (Energimyndighetens webbplats)

Byggregler och energideklarationer

Det finns energihushållningsregler för byggnader som ska följas när man ska bygga nytt, ändra eller bygga till. Boverket är ansvarig myndighet för dessa regler. Boverket ger även information om energideklarationer, som visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och som ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Skatter

Man måste betala koldioxidskatt och energiskatt för fossila bränslen, men skattenivån beror på vad bränslet används till. De flesta biobränslen är befriade från både energi- och koldioxidskatt. Även elanvändning är belagd med energiskatt. Beskattningen av energi bidrar till att dämpa energianvändningen.

Energikartläggning i stora företag

Stora företag ska göra en energikartläggning minst vart fjärde år för att underlätta förbättringar av energieffektiviteten. Kartläggningen ska visa hur mycket energi som används och föreslå åtgärder som minskar energianvändningen.

Lagen om energikartläggning i stora företag (Energimyndighetens webbplats)