Hållbar bioenergi

Bioenergi är en förnybar energikälla som framställs ur biomassa, som till exempel växter och växtdelar. Bioenergi kan bidra till att begränsa klimatförändringarna.

Tillsammans med andra förnybara energikällor kan biobränslen användas för uppvärmning, att generera el och i industriella processer. Effektivare fordon som drivs av el eller biodrivmedel kan minska utsläppen av koldioxid från transporter. Kraftvärme med biobränslen kan ersätta separat värme- och elproduktion baserad på fossila bränslen. Det förbättrar resurseffektiviteten och reducerar utsläppen av växthusgaser.

Svenska biobränslen är till största delen restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och jordbruk. Ekonomiskt sett har dessa restprodukter ett mindre värde jämfört med den huvudsakliga produktionen av till exempel sågat trä, papper och livsmedel.

Säkra hållbarhet 

För att bioenergi ska vara hållbar måste hänsyn tas till ett antal aspekter. Det handlar om att undvika negativa effekter på miljö och människor i alla länder och att effektivt minska utsläppen av växthusgaser.

För att produktion och konsumtion av biomassa för energi eller andra ändamål ska vara hållbar får den inte

  • orsaka avskogning eller på annat sätt minska kolförråden på landskapsnivå
  • minska den biologiska mångfalden, till exempel ska träd som har en nyckelfunktion inte användas
  • minska markens långsiktiga produktionsförmåga
  • försämra kvaliteten hos mark och vatten
  • orsaka skadliga utsläpp av föroreningar.

Hållbar bioenergi måste också

  • orsaka lägre utsläpp av växthusgaser än fossilbaserade system redan i ett medellångt tidsperspektiv och på längre sikt orsaka klart lägre utsläpp
  • säkerställa goda arbetsvillkor och att lokalbefolkningar inte påverkas negativt av produktionen.

Utvecklingen i Sverige

Under de senaste hundra åren har kolförråden i biomassa och mark ökat. Det har kunnat ske trots att användningen av skogsbiomassa också har ökat under perioden. Anledningen är en ökad tillväxt i skogen samt att kolförluster genom skogsavverkningar och trädens naturliga utsläpp har varit mindre än upptaget av kol från atmosfären genom tillväxt.

En kombination av styrmedel har under senare decennier bidragit till att Sverige avsevärt har minskat utsläppen av koldioxid och ökat andelen förnybar energi. Bioenergi utgör nu ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.

Möjligheter för framtiden

Genom lämpliga åtgärder och styrmedel kan produktion och användning av biobränslen uppfylla relevanta kriterier för hållbarhet. Styrmedlen bör ha ett långsiktigt perspektiv och vara teknikneutrala för att stödja utvecklingen av marknader för bioenergi och andra förnybara energikällor som tillsammans kan ersätta fossila bränslen.

Lokalt anpassade åtgärder behövs för att hantera konkurrens och synergier mellan produktion av bränslen och andra nyttigheter och för att minimera negativ påverkan på ekosystemen. Styrmedel för markanvändning måste vara tydliga, ändamålsenliga och främja effektivitet. Sverige och andra delar av Europa har gott om extensivt brukad och övergiven åkermark. I många fall kan sådan mark användas för att producera energigrödor och har potential för en ökad produktion av hållbar bioenergi.

Genom en effektiv och hållbar markanvändning, nya tekniker och ökad användning av restprodukter kan man integrera produktionen av biobränslen i jord- och skogsbruket och i tillverkningen av biomassa-baserade produkter. Det kan ge stora bidrag till hållbar bioenergi.

Höga hållbarhetskrav måste gälla för alla biomassaprodukter, alla råvaror och alla energislag, inklusive fossila bränslen. Det är angeläget att all produktion av bioenergi runt om i världen ingår i system som garanterar hållbarhet. Det är inte effektivt att ställa höga hållbarhetskrav enbart på bioenergi och låta annan resursanvändning vara ohållbar.

Sammantaget har Sverige och andra länder goda möjligheter att öka mängden bioenergi som produceras och används hållbart med hjälp av styrmedel och åtgärder som skyddar miljö och människor, bioenergi på rätt sätt.

Mer information

Mer information om hållbar bioenergi är beskrivs finns i en rapport som Naturvårdsverket tagit fram tillsammans med Energimyndigheten, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket:

Bioenergi på rätt sätt – Om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder (pdf på Skogsstyrelsens webbplats)