Hållbar bioenergi

Granskad: ‎den ‎9‎ ‎februari‎ ‎2024

Bioenergi är en förnybar energikälla som framställs ur biomassa, till exempel växter och växtdelar. Bioenergi kan bidra till att begränsa klimatförändringarna.

Biobränslen kan användas för uppvärmning, att generera el och i industriella processer. Biobränslen som används i fordon kallas biodrivmedel. Effektivare fordon som drivs av el eller biodrivmedel kan minska utsläppen av fossil koldioxid från transporter. Kraftvärmeverk där el och fjärrvärme produceras med biobränslen kan ersätta separat värme- och elproduktion baserad på fossila bränslen. Det förbättrar resurseffektiviteten och reducerar utsläppen av fossil koldioxid.

Svenska biobränslen är till största delen restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och jordbruk. Ekonomiskt sett har dessa restprodukter ett mindre värde jämfört med den huvudsakliga produktionen av till exempel sågat trä, papper och livsmedel.

Säkra hållbarhet 

För att bioenergi ska vara hållbar måste hänsyn tas till ett antal aspekter. Det handlar om att undvika negativa effekter på miljö och människor i alla länder och att effektivt minska utsläppen av växthusgaser.

För att produktion och konsumtion av biomassa för energi eller andra ändamål ska vara hållbar får den inte

  • orsaka avskogning eller på annat sätt minska kolförråden på landskapsnivå (d.v.s. i ett större område) på lång sikt 
  • minska den biologiska mångfalden eller skada värdefull natur
  • minska markens långsiktiga produktionsförmåga
  • försämra kvaliteten hos mark och vatten
  • orsaka skadliga utsläpp av föroreningar.

Påverkan på den biologiska mångfalden kan minskas genom att följa skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn.

Hållbar bioenergi måste också

  • orsaka lägre utsläpp av växthusgaser än fossilbaserade system redan i ett medellångt tidsperspektiv och på längre sikt orsaka klart lägre utsläpp
  • säkerställa goda arbetsvillkor och att lokalbefolkningar inte påverkas negativt av biomassaproduktionen.

Utsläpp av biogen koldioxid från bioenergi redovisas som nollutsläpp i energisektorn eftersom dessa utsläpp ingår i klimatstatistiken för skogs- och markanvändningssektorn (LULUCF) i det land där biomassan har producerats. Det finns EU-lagstiftning som innebär att kolförråden i skog och markanvändningssektorn ska öka i snabbare takt än idag.

Utvecklingen i Sverige

Under de senaste hundra åren har kolförråden i träd och mark ökat. Det har kunnat ske trots att användningen av skogsbiomassa också har ökat under perioden. Anledningen är en ökad tillväxt i skogen samt att kolförluster genom skogsavverkningar och trädens naturliga utsläpp har varit mindre än upptaget av kol från atmosfären genom skogstillväxt. Kolförråden i Sveriges träd ökar i långsammare takt nu jämfört med för tio år sedan vilket beror på minskad skogstillväxt och ökade avverkningar.

En kombination av styrmedel har bidragit till att Sverige sedan 1990 avsevärt har minskat utsläppen av fossil koldioxid och ökat andelen förnybar energi. Bioenergi utgör nu ungefär 30 procent av Sveriges totala energitillförsel.

Möjligheter för framtiden

Genom lämpliga styrmedel och åtgärder kan produktion och användning av biobränslen uppfylla relevanta kriterier för hållbarhet. Styrmedlen bör ha ett långsiktigt perspektiv och vara teknikneutrala för att stödja utvecklingen av marknader för bioenergi och andra förnybara energikällor som tillsammans kan ersätta fossila bränslen.

Lokalt anpassade åtgärder behövs för att hantera konkurrens och synergier mellan produktion av bränslen och andra nyttigheter och för att minimera negativ påverkan på ekosystemen. Styrmedel för markanvändning måste vara tydliga, ändamålsenliga och främja effektivitet. Sverige och andra delar av Europa har gott om extensivt brukad och övergiven åkermark. I många fall kan sådan mark användas för att producera energigrödor och har potential för en ökad produktion av hållbar bioenergi.

Genom en effektiv och hållbar markanvändning, nya tekniker och ökad användning av restprodukter kan man integrera produktionen av biobränslen i jord- och skogsbruket och i tillverkningen av biomassa-baserade produkter. Det kan ge stora bidrag till hållbar bioenergi.

Höga hållbarhetskrav måste gälla för alla biomassaprodukter, alla råvaror och alla energislag, inklusive fossila bränslen. Det är angeläget att all produktion av bioenergi runt om i världen ingår i system som garanterar hållbarhet. Det är inte effektivt att ställa höga hållbarhetskrav enbart på bioenergi och låta annan resursanvändning vara ohållbar.

Sammantaget har Sverige och andra länder goda möjligheter att öka mängden bioenergi som produceras och används hållbart med hjälp av styrmedel och åtgärder som skyddar miljö och människor, bioenergi på rätt sätt.

Mer information