Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Mer enhetliga krav ställs på utsläpp från industrier inom EU genom branschvisa krav på bästa tillgängliga teknik, BAT, för de cirka 30 branscher som omfattas av industriutsläppsdirektivet. Så kallade BAT-slutsatser införs i Sverige som bindande generella föreskrifter i industriutsläppsförordningen (IUF).

BAT-slutsatser är kapitel i BREF (BAT Reference document). Arbete pågår med att uppdatera tidigare BREF:ar och i vissa fall ta fram nya BREF:ar samt förse dem med aktuella BAT-slutsatser.

Den här sidan vänder sig till

Myndigheter, verksamhetsutövare och allmänheten.

Beslutade och publicerade BAT-slutsatser

Kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna är publicerade.

Järn- och ståltillverkning 2012-03-08
Iron and Steel Production (IS)

Tillverkning av glas och mineralull 2012-03-08
Manufacture of Glass (GLS)

Garvning av hudar och skinn 2013-02-16
Tanning of Hides and Skins (TAN)

Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid 2013-04-09
Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide (CLM)

Tillverkning av klor-alkali 2013-12-11
Production of Chlor-alkali (CAK)

Produktion av massa, papper och kartong 2014-09-30
Production of Pulp, Paper and Board (PP)

Raffinering av mineralolja och gas 2014-10-28
Refining of Mineral Oil and Gas (REF)

Produktion av träbaserade skivor 2015-11-24
Wood-based Panels Production (WBP)

Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn 2016-06-09
Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW)

Icke-järnmetallindustrin 2016-06-30
Non-ferrous Metals Industries (NFM)

Intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris 2017-02-21
Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP)

Stora förbränningsanläggningar 2017-08-17
Large Combustion Plants (LCP)

Produktion av organiska högvolymkemikalier 2017-12-07
Production of Large Volume Organic Chemicals (LVOC)

Avfallsbehandling 2018-08-17
Waste Treatment (WT)

Avfallsförbränning 2019-12-03
Waste Incineration (WI)

Livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin 2019-12-04
Food, Drink and Milk Industries (FDM)

Ytbehandling med organiska lösningsmedel 2020-12-09
Surface Treatment Using Organic Solvents (including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals) (STS)

Publicerade REF-dokument

REF-dokument är branschgemensamma referensdokument/-rapporter som används som referens för ett specifikt ämnesområde i BREF-processen. De innehåller inte BAT-slutsatser och finns endast tillgängliga på engelska.

JRC Reference Report on Monitoring (ROM) of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018-08-20 (pdf, EIPPCB:s webbplats)

Pågående arbete med BAT-slutsatser

BAT-slutsatserna är listade i den ordning som arbetet med dem befinner sig i enligt den så kallade Sevilla-processen. Först listade BAT-slutsatser är närmast slutmötet i den processen (Artikel 75-kommittén).

 • Bearbetning av järnmetaller
  Ferrous Metals Processing Industry (FMP)
 • Rening av utsläpp till luft inom den kemiska sektorn
  Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC)
 • Textilindustri
  Textiles Industry (TXT)
 • Slakterier och anläggningar för animaliska biprodukter
  Slaughterhouses and animals By-products Industries (SA)
 • Smidesverkstäder och gjuterier
  Smitheries and Foundries Industry (SF)
 • Keramisk tillverkning
  Ceramic Manufacturing Industry (CER)

Läs mer om arbetet med BREF-dokument och BAT-slutsatser som leds av Europeiska IPPC-byrån:

Referensdokument på Europeiska IPPC-byråns webbplats

Work programme for the exchange of information under article 13(3)(B) of the IED for 2017 (pdf 220 kB)

Nationellt arbete med BAT-slutsatser

Först listade BAT-slutsatser är närmast s k aktivering för EU-arbete med BREF-dokument inklusive BAT-slutsatser, inom ramen för IED.

 • Produktion av oorganiska högvolymkemikalier
  Large Volume Inorganic Chemicals (LVIC)
 • Ytbehandling av metaller och plaster
  Surface Treatment of Metals and Plastics (STM)

Läs om Naturvårdsverkets referensgrupper för arbetet med industriutsläppsbestämmelserna:

Information till referensgruppsintressenter (pdf 189 kB)

Miljötillstånd och BAT-slutsatser

Det svenska genomförandet av IED syftar till att i så stor utsträckning som möjligt hålla miljötillstånd separata från BAT-slutsatser. Syftet är att så långt som möjligt minska behovet av individuell omprövning av tillstånd i samband med att nya BAT-slutsatser publiceras.

Utsläppsvärden i BAT-slutsatser gäller direkt som begränsningsvärden för verksamheter vars huvudsakliga industriutsläppsverksamhet omfattas av slutsatserna, från och med fyra år efter BAT-slutsatsernas offentliggörande.

BAT-slutsatser ska användas som referens vid tillståndsprövning och det gäller direkt efter det att slutsatserna har offentliggjorts. Någon fyraårsperiod efter BAT-slutsatsernas offentliggörande ska alltså inte inväntas.

Under en övergångsperiod ska också BAT-slutsatser enligt IPPC-direktivet användas som referens vid tillståndsprövning. Detta gäller enbart BAT-slutsatser utan utsläppsvärden.

BAT-slutsatserna kommer huvudsakligen att gälla parallellt med de krav som fastställts vid tillståndsprövning. Verksamhetsutövaren måste alltså följa både villkoren i sitt tillstånd och de krav som följer av BAT-slutsatser.

En ansökan om tillstånd för en industriutsläppsverksamhet bör innehålla en genomgång av relevanta BAT-slutsatser som underlag för prövningsprocessen. Det finns inte något sådant krav i miljöbalken men det rekommenderas i förordningsmotiven. Underlaget utgör ett referensmaterial för prövningsmyndigheten.

Dispenser från BAT-slutsatser

I industriutsläppsförordningen regleras möjligheten att få dispens från begränsningsvärden som följer av utsläppsvärden i BAT-slutsatser. Vägledning om reglerna om dispenser finns i Naturvårdsverkets rapport "Vägledning om industriutsläppsbestämmelser", se avsnitt 8.5. Naturvårdsverket avser att komplettera vägledningen om dispenser framöver.

Rapport: Vägledning om industriutsläppsbestämmelser

EU-kommissionen har låtit genomföra ett projekt om tillämpningen av möjligheten till dispenser från BAT-slutsatser med utsläppsvärden under IED. Projektet resulterade i en rapport på engelska som publicerades i mars 2018. Projektet syftade bland annat till att identifiera allmänna principer och goda exempel för medlemsstaternas tillämpning vid dispensprövningar, vilket redovisas i avsnitt 5 i rapporten.

European Commission Directorate-General Environment: Application of IED Article 15(4) derogations – Final report (pdf, CIRCABC:s webbplats)

Publikationer

Frågor och svar

Här får du svar på vanligt förekommande frågor om industriutsläppsverksamheter och industriutsläppsbestämmelserna.