Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Produktion av massa, papper och kartong

Vägledning och information om BREF-dokumentet för produktion av massa, papper och kartong är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 30 september 2014 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Senast den 30 september 2018 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för de verksamheter som omfattas av 9 kap. 1 § (21.10-i) eller 2 § (21.30-i) miljöprövningsförordningen (2013:251).

Från och med verksamhetsåret 2015 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong (EUR-LEX)

BREF-dokument för produktion av massa, papper och kartong (pdf, EIPPCB)

Branschrelaterad vägledning

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om BREF-dokumentet och BAT-slutsatserna för produktion av massa, papper och kartong, som ett stöd för tillsyns- och prövningsmyndigheter, verksamhetsutövare och andra yrkesverksamma med anknytning till branschen. Det är ett levande dokument där vi tar fram och publicerar vägledning allt eftersom behov identifieras.

Vägledning om BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong (pdf 1 MB)

Engelsk översättning av branschrelaterad vägledning

Naturvårdsverket har även låtit översätta vägledningen om BREF-dokumentet och BAT-slutsatserna för produktion av massa, papper och kartong till engelska. Översättningen är tänkt att bland annat kunna användas för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan medlemsstater för att bidra till en enhetlig tillämpning av BAT-slutsatserna inom EU.

English guidance on the BAT conclusions for the production of pulp, paper and board (pdf 942 kB)